01/03/2017

Zamówienia in-house w praktyce

Przepisy dotyczące in-house weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Nie trzeba przypominać, że zawieraniem umów z wolnej ręki zainteresowane są głównie (choć niewyłącznie) gminy, które upatrują w nich możliwości bezprzetargowego zlecania zamówień swoim spółkom.
01/12/2016

Warunki udziału w postępowaniu

W preambule, w motywie (84) dyrektywy 2014/24/UE, unijny ustawodawca zwrócił uwagę na fakt, iż wielu wykonawców, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), uważa za jedną z głównych przeszkód ich uczestnictwa w zamówieniach publicznych obciążenia administracyjne wynikające z konieczności przedstawienia znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów dotyczących kryteriów wykluczenia i kwalifikacji.
01/12/2016

Poważne naruszenie obowiązków zawodowych

Polski ustawodawca – w ślad za przepisami dyrektywy 2014/24/UE – dokonał modyfikacji regulacji zezwalającej zamawiającym na wykluczenie wykonawcy z postępowania z powodu poważnego naruszenia obowiązków zawodowych.
01/12/2016

Nowe regulacje w sprawie podwykonawstwa

Zgodnie art. 25a ust. 5 pkt 1 Pzp na żądanie zamawiającego wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Archiwum magazynu

Archiwum magazynu

Przeglądaj archiwum

Aktualności

Darmowy

Ogólnopolska Konferencja Antykorupcyjna

Nowe rozwiązania rekomendowane przez CBA, Ministerstwo Sprawiedliwości i NIK
Darmowy

Nowy numer "Monitora Zamówień Publicznych" już dostępny online!

W listopadowym numerze "Monitora" wiodącym tematem są umowy w zamówieniach publicznych, do których nowelizacja Pzp wprowadziła wiele zmian. Zapraszamy do lektury!
Darmowy

Nowe Prawo Zamówień Publicznych

Dostępny jest już nowy poradnik wydawnictwa Forum Media Polska pt. Nowe Prawo zamówień publicznych zawierający interpretację znowelizowanych przepisów Pzp i pełną dokumentację aktów prawnych.
Podstawowy

Nowelizacje Pzp w październiku

W poprzednim miesiącu weszły w życie nowe przepisy kilku ustaw, co spowodowało także zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych. Jak poinformował Urząd Zamówień Publicznych, zmiany nastąpiły aż w dziesięciu artykułach Pzp.

Partnerzy