Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Skarga kasacyjna Prezesa UZP

Dążąc do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, 13 kwietnia 2017 r. Prezes UZP wniosła skargę kasacyjną od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z 3 stycznia 2017 r. (sygn. akt: XII Ga 837/16) oddalającego skargę Prezesa Urzędu na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania wniesionego na podstawie przesłanki wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej progów unijnych.

Prezes UZP skorzystała z tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych związanych z wykładnią pojęcia wyboru najkorzystniejszej oferty użytego w art. 180 ust. 2 pkt 6 Pzp.

Kierując się systemową wagą problemu prawnego zaistniałego na tle dopuszczalności wnoszenia odwołań w postępowaniach poniżej progów unijnych oraz mając na celu zagwarantowanie efektywności systemu środków ochrony prawnych na gruncie ustawy Pzp, Prezes UZP wniosła (łącznie) 39 skarg na postanowienia KIO o odrzuceniu odwołań. Wnosząc te skargi Prezes działała w interesie publicznym związanym z prawidłowym funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych.