Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Ustalenie prawidłowości udzielenia zasobu oraz właściwe jego udokumentowanie jest kluczowe dla stwierdzenia, czy dany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający ma obowiązek sformułować dokumenty postępowania, w tym SIWZ, w sposób jasny i jednoznaczny. Często jednak wielu niuansów nie da się przewidzieć. Trudno również rozwiać powstałe wątpliwości na podstawie bogatego w tej materii orzecznictwa i piśmiennictwa, gdyż wiele przypadków ma charakter zindywidualizowany. Niniejszy artykuł będzie próbą usystematyzowania postępowania w tym zakresie.

Zastąpienie podmiotu trzeciego

Przede wszystkim należy poddać analizie przepis art. 22a ust. 6 Pzp, który stanowi, że jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe bądź sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu trzeciego nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

  1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
  2. zobowiązał si...

    Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

    Pozostało jeszcze 95% treści