Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi

Zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja pt. „Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi w świetle przepisów nowej ustawy – stan prawny i praktyczne zastosowanie” odbyła się 21 kwietnia br.

Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zwróciła uwagę na zwrotny w systemie zamówień publicznych moment, w którym ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi została poddana właściwości Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a spory wynikające z procesu ubiegania się o uzyskanie koncesji zostały poddane pod kognicję Krajowej Izby Odwoławczej, co instytucjonalnie konsoliduje system.

Brygida Brańko, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego UZP, przybliżyła zagadnienia dotyczące relacji ustawy Pzp, ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, wskazując jednocześnie czynniki, które wpływają na wybór odpowiedniej ścieżki postępowania przez zamawiających oraz podając przykłady zastosowania poszczególnych typów umów.

Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Grzegorz Lang, zaprezentował rozwiązania prawne nowej ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, dokonując ich porównania z funkcjonującymi w uchylonej ustawie. Wskazał również na wykorzystanie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi w projektach realizowanych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Doktor Rafał Cieślak z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz omówił zagadnienia dotyczące zakresu regulacji umowy koncesji, praktycznych aspektów zawierania umów, ich zmian w kontekście zapewnienia ciągłości wykonywania usług oraz kwestii podwykonawstwa.