Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Zasady rozliczeń podatku od towarów i usług

W związku z licznymi pytaniami na temat stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych i wejściem w życie przepisów centralizujących rozliczenia podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego – przypominamy, że Urząd Zamówień Publicznych wydał w tej sprawie specjalny komunikat, który znajduje się na stronie www.uzp.gov.pl.

Wejście w życie ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług – czytamy m.in. w komunikacie – pozostało bez wpływu na zasady kierujące procesem udzielania zamówień publicznych określone w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług nie wprowadza odrębnej od wskazanej w treści art. 2 pkt 12 Pzp definicji zamawiającego ani nie modyfikuje zasad kierujących procesem szacowania wartości zamówień publicznych, udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im instytucje.

Stosownie do dyspozycji art. 2 pkt 12 w zw. z art. 3 ust. 1 Pzp spośród kategorii zamawiających ustawa wyróżnia osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają warunki pozwalające na ich kwalifikację jako instytucji zamawiającej, o której mowa w art. 3 ust. 1 Pzp.