Dział: Zdaniem arbitrów KIO

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Tajemnica przedsiębiorstwa

(…) ciężar udowodnienia, że zastrzegane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, spoczywa na wykonawcy. 

Czytaj więcej

Instytucja udostępniania zasobów

Nowelizacja z 2016 r. wprowadziła art. 22a Pzp, w ramach którego zawarto nową, kompleksową regulację.

Czytaj więcej

Pierwsze pytanie prejudycjalne

Izba, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2011 r., skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne w zakresie wykładni przepisów wspólnotowych.

Czytaj więcej

Rażąco niska cena

(…) efektem dokonanych dotąd zmian przepisów prawa było zauważalne zwiększenie stopnia szczegółowości postępowań wyjaśniających w zakresie rażąco niskiej ceny. 

Czytaj więcej

Wyniki kontroli – poprawianie omyłek

(…) sam fakt, iż omyłka dotyczy ceny – czyli istotnego elementu oferty – nie powoduje, że ma ona charakter istotny w stosunku do całej oferty.

Czytaj więcej

Odformalizowanie procedury udzielania zamówień

(…) odwołanie może być wniesione jedynie wobec okoliczności faktycznych i prawnych wyraźnie wskazanych przez zamawiającego w informacji o danej czynności.

Czytaj więcej

Jubileusz 10-lecia KIO

Krajowa Izba Odwoławcza – organ administracji publicznej o zasięgu centralnym, właściwy do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – utworzona została na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Działalność rozpoczęła 5 grudnia 2007 r. O podsumowanie 10 lat działalności KIO oraz przedstawienie najtrudniejszych problemów orzeczniczych w minionym dziesięcioleciu poprosiliśmy członków Krajowej Izby Odwoławczej – tytułowanych zwyczajowo arbitrami, choć określenie arbiter formalnie od 2007 r., czyli od czasu kiedy przestały funkcjonować zespoły arbitrów, nie występuje w ustawie. Funkcjonują jednak orzeczenia zespołów arbitrów, do których się wraca, by zrozumieć i prawidłowo interpretować przepisy Prawa zamówień publicznych, i funkcjonują arbitrzy – formalnie członkowie Krajowej Izby Odwoławczej, , bez orzecznictwa których trudno byłoby poruszać się w gąszczu nieustannie zmieniających się przepisów Pzp.

Ostatnia z nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych, której jednym z celów była implementacja dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady,
wprowadziła także zmiany niewynikające z dyrektyw.

Czytaj więcej