Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

24 maja 2021

NR 192 (Maj 2021)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

0 91

Komunikacja w postaci tekstowej

Czy wykonawca może w treści e-maila wyrazić zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą?
Zgodnie z art. 7 pkt 16 n. Pzp pisemność to sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że komunikacja musi być prowadzona w postaci tekstowej, a nie dźwiękowej lub wizualnej. Wyrazy, cyfry lub inne znaki pisarskie muszą być uzewnętrznione w sposób umożliwiający ich kopiowanie, np. w postaci papierowej lub elektronicznej.

Pojęcia „pisemnie” nie można utożsamiać z formą pisemną oświadczenia woli w rozumieniu art. 78 k.c. Zgodnie z art. 220 ust. 3 n. Pzp w trybie przetargu nieograniczonego, w przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą – określonym w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem tego terminu zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia (art. 220 ust. 4 n. Pzp). W takim przypadku wykonawca będzie mógł przesłać zamawiającemu pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą pocztą elektroniczną jako skan uprzednio sporządzonego oświadczenia w formie pisemnej lub jako treść wpisaną bezpośrednio w e-mailu, a nie jako załącznik do maila. Analogicznie jest w przypadku trybu podstawowego (zob. art. 307 ust. 2 i 3 n. Pzp).

POLECAMY

Które zadania powierzyć podwykonawcy?

Co to są kluczowe zadania, które zamawiający może zastrzec do osobistego wykonania przez wykonawcę robót budowlanych lub usług?
Na podstawie art. 121 pkt 1 n. Pzp zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi. W przypadku tych zamówień – kluczowe części zamówienia to roboty budowlane lub usługi wykonywane w ramach odpowiednio zamówienia na roboty budowlane, lub usługi o charakterze odpłatnym, których wykonanie (ze względu na ich specyfikę) ma zasadniczy (decydujący) wpływ na wykonanie całości robót budowlanych lub usług stanowiących przedmiot zamówienia.

W przypadku zamówień na dostawy możliwość zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania części zamówienia przez wykonawcę będzie dotyczyć wyłącznie rozmieszczenia i instalacji dostarczonej rzeczy lub innego dobra.

Kluczowe części zamówienia na roboty budowlane lub usługi to nie części zamówienia w rozumieniu art. 30 ust. 1 i art. 91 n. Pzp. Ocena, które części zamówienia będą kluczowymi oraz określenie prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, należy do zamawiającego. Część uznana za kluczową musi być przez zamawiającego konkret...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy