Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

12 maja 2018

NR 161 (Marzec 2018)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki
Odwołanie od nieodtajnienia oferty

309

Jaki jest termin na wniesienie odwołania od zaniechania ujawnienia informacji zastrzeżonych w ofercie jako tajemnicy przedsiębiorstwa?

W przypadku odwołania od zaniechania ujawnienia informacji zastrzeżonych w ofercie powstaje pytanie, który dzień uznać należy za ten, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania od nieodtajnienia oferty.

Problem z ustaleniem początku biegu terminu na wniesienie odwołania w tej kwestii komplikuje również fakt, że przepisy Pzp nie przewidują, w jakim terminie zamawiający musi przeprowadzić weryfikację ofert pod wyżej wskazanym kątem, jak również nie przewiduje obowiązku ani trybu poinformowania wykonawców o zajętym przez zamawiającego stanowisku i jego uzasadnieniu.

Wytycznych w tym zakresie należy poszukiwać w orzeczeniach sądów oraz Krajowej Izby Odwoławczej. Niewątpliwe jest to, że pierwszym terminem, w którym wykonawca dowiaduje się lub może się dowiedzieć o fakcie zastrzeżenia tajemnicy w ofertach innych wykonawców, jest termin otwarcia ofert. Jednak zamawiający również dowiaduje się o tym fakcie w tym samym terminie i musi mieć czas na podjęcie określonych badań, aby stwierdzić, czy zaistniały okoliczności odpowiadające warunkom określonym w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Rozpoczęcie badania zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w ofertach wykonawców, zgodnie z wieloma orzeczeniami KIO, winno nastąpić niezwłocznie po terminie otwarcia (zob. wyrok KIO 183/11/). Do etapu badania należy zaliczyć również potrzebę wystąpienia do wykonawcy o wskazanie i szczegółowe uzasadnienie podstaw zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Za zasadnością takiego wystąpienia przemawia przede wszystkim fakt, że przesłanka zachowania tajemnicy pewnych informacji dotyczy przedsiębiorstwa wykonawcy, a nie zamawiającego i dlatego...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy