Autor: Józef Edmund Nowicki

Właściciel kancelarii specjalizującej się w kontroli i doradztwie z zakresu zamówień publicznych. Autor komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Unieważnienie postępowania z powodu braku środków

W postępowaniu o wartości zamówienia równej progom unijnym lub przekraczającej progi unijne zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Jest jednak pewien warunek.

Czytaj więcej

Uważamy jednak, że nie może…

W „Monitorze Zamówień Publicznych” z kwietnia 2023 r. ukazał się artykuł zatytułowany: „Wykonawca może czy nie może przedłużyć termin związania ofertą?”, w którym autorzy – Martyna Lubieniecka i Rafał Paras – wyrazili stanowisko, że na gruncie przepisów obowiązującej ustawy – Prawo zamówień publicznych wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

Czytaj więcej

Na co trzeba zwrócić uwagę przy nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych?

Obowiązująca ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933, 2185) wbrew oczekiwaniom nie wniosła rewolucyjnych zmian. Niektóre rozwiązania zasługują wręcz na uznanie[1].

Czytaj więcej

Termin związania ofertą – zdaniem autorów komentarzy

Związanie ofertą cywilistycznie zostało uregulowane w art. 66 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa ona istotne postanowienia tej umowy.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu, o zmianie ogłoszenia i o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu ma duże znaczenie w postępowaniu, ponieważ zakres informacji zawartych w ogłoszeniu umożliwia wykonawcy podjęcie decyzji o ubieganiu się o udzielenie zamówienia[1].

Czytaj więcej