Autor: Józef Edmund Nowicki

Właściciel kancelarii specjalizującej się w kontroli i doradztwie z zakresu zamówień publicznych. Autor komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Na co trzeba zwrócić uwagę przy nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych?

Obowiązująca ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933, 2185) wbrew oczekiwaniom nie wniosła rewolucyjnych zmian. Niektóre rozwiązania zasługują wręcz na uznanie[1].

Czytaj więcej

Termin związania ofertą – zdaniem autorów komentarzy

Związanie ofertą cywilistycznie zostało uregulowane w art. 66 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa ona istotne postanowienia tej umowy.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu, o zmianie ogłoszenia i o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu ma duże znaczenie w postępowaniu, ponieważ zakres informacji zawartych w ogłoszeniu umożliwia wykonawcy podjęcie decyzji o ubieganiu się o udzielenie zamówienia[1].

Czytaj więcej

Aktualność podmiotowych środków dowodowych

Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego i w trybie podstawowym wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału, w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

Czytaj więcej

Nieprzewidywalna istotna zmiana okoliczności

Na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Czytaj więcej