Dołącz do czytelników
Brak wyników
Aneta Mościcka
Magdalena Kulińska
Irena Skubiszak-Kalinowska
Arkadiusz Szyszkowski
Adrian Przepiórka
Grzegorz Mazurek
Anna Szajkowska-Szynaruk
Jacek Sadowy

Grudzień 2018

Tematem przewodnim grudniowego numeru czasopisma są trudne interpretacje Prawa zamówień publicznych i związanych z tym prawem ustaw. W bieżącym wydaniu przybliżamy również dobre praktyki w zakresie pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań technologicznych...

Listopad 2018

Tematem przewodnim listopadowego wydania czasopisma jest elektronizacja w komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Od 18 października 2018 roku nie tylko oferta czy JEDZ, ale także oświadczenia i dokumenty przekazywane w tych postępowaniach muszą mieć...

Październik 2018

Na łamach październikowego wydania czasopisma analizujemy zapisy rozporządzenia wykonawczego Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych...

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Jak udzielać zamówień
Jak wygrać przetarg

Odwołanie od kryteriów oceny ofert

W mijającym roku nadal utrzymywał się duży odsetek postępowań, w których w celu wyboru oferty najkorzystniejszej wykorzystano wielokryterialny model oceny ofert...

18 stycznia 2019

Dysponowanie potencjałem kadrowym

Zmiana osób na określonych przez zamawiającego stanowiskach jest sprawą naturalną, niejednokrotnie nieuniknioną ze względu na przypadki losowe. Nieracjonalne by...

10 grudnia 2018

Konsekwencje zmiany treści umowy

Zmiana treści umowy na korzyść wykonawcy nie jest zazwyczaj korzystna dla zamawiającego. Za naruszenie przepisu art. 144 ust. 1 Pzp zamawiający może być dotknię...

19 listopada 2018

Udział podmiotu trzeciego

Przepis art. 22a ust. 4 Pzp wymaga od podmiotów udostępniających swoje zasoby w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia udziału w real...

30 października 2018

Z orzecznictwa

Bez ogłoszenia wstępnego

Trybunał Sprawiedliwości UE (dziewiąta izba) w dniu 20 września 2018 r. wydał wyrok w sprawie C-518/17. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczył wykładni art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Złożono go w kwestii unieważnienia postępowania przetargowego dotyczącego świadczenia tych usług.

18 stycznia 2019

Zdaniem eksperta