Dołącz do czytelników
Brak wyników
Andrzela Gawrońska-Baran
Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz
Andrzej Stankiewicz
Konrad Różowicz
Paulina Sawicka
Mikołaj Kołecki
Jerzy Wysocki
Piotr Wiśniewski
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Jak udzielać zamówień
Jak wygrać przetarg

Wokół wizji lokalnej

Wymaganie przez zamawiającego wykonania przez potencjalnych wykonawców wizji lokalnej oraz złożenia potwierdzenia jej wykonania narusza art. 25 ust. 1 Prawa zam...

4 lutego 2020

Całość dla podwykonawców

Przepisy Prawa zamówień publicznych w obecnym brzmieniu nie wykluczają w sposób jednoznaczny możliwości powierzenia wykonania zamówienia w całości podwykonawcom...

4 lutego 2020

Legitymacja do złożenia odwołania

Zarzut braku legitymacji do złożenia odwołania przez wykonawcę jest jednym z podstawowych sporów między odwołującym a zamawiającym w postępowaniu przed Krajową...

3 grudnia 2019

Temporalny wymiar przesłanek wykluczenia

Przewidziane w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przepisem art. 24 ust. 7 Pzp zostały dookreślone w wymiarze czas...

8 listopada 2019

Z orzecznictwa

Trzej prawnicy przeciw rządowi

Trybunał Sprawiedliwości UE (piąta izba) wydał wyrok w sprawie C-264/18. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczył ważności art. 10 lit. c i art. 10 lit. d ppkt i, ii i v dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. z 2014 r., L 94, s. 65). 

4 lutego 2020

Zdaniem eksperta