Dołącz do czytelników
Brak wyników
Marek Stompel
Piotr Wiśniewski
Aneta Mościcka
Magdalena Kulińska
Anna Szajkowska-Szynaruk
Adrian Przepiórka
Grzegorz Mazurek
Justyna Olszewska-Stompel

Czerwiec 2018

Tematem przewodnim czerwcowego wydania „Monitora Zamówień Publicznych” jest PZP w przepisach i orzecznictwie. W niniejszym numerze znajdą Państwo szereg informacji o trwających pracach nad radykalną zmianą systemu zamówień publicznych.

Maj 2018

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie o ochronie danych (RODO), określające nowe ramy prawne przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. Wpływa to na proces udzielania i realizacji zamówień publicznych. W niniejszym numerze...

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Jak udzielać zamówień
Jak wygrać przetarg

Wokół postanowień SIWZ

Przy interpretowaniu postanowień SIWZ należy, co do zasady, stosować literalną wykładnię ich treści, co zapobiega uznaniowości na etapie oceny ofert wykonawców,...

Aneta Mościcka | 27 września 2018

Kara umowna – zryczałtowane odszkodowanie

Na podstawie art. 483 § 1 k.c. zamawiający może zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie...

Józef Edmund Nowicki | 18 września 2018

Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szcze...

Józef Edmund Nowicki , Mikołaj Kołecki | 19 lipca 2018

Rozliczenia w konsorcjum a VAT

Rozliczenia pieniężne między uczestnikami wspólnego przedsięwzięcia nie mogą być potraktowane jako czynności podlegające obłożeniu podatkiem od towarów i usług...

Aneta Mościcka | 25 czerwca 2018

Z orzecznictwa

Dowód równoważności w ofercie

Na którym etapie postępowania o zamówienie publiczne powinien być przedstawiony dowód na to, że oferowane urządzenia zastępcze w istocie są równoważne z oryginałami? Wpływają na to różne okoliczności, ale możliwa jest jednoznaczna interpretacja przepisów. Taki wniosek wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 lipca 2018 r. w sprawie C-14/17 VAR.

Maria Olszewska | 18 września 2018

Zdaniem eksperta