Dołącz do czytelników
Brak wyników
Magdalena Kulińska
Anna Dynek
Ewa Nowosielska
Michał Prętnicki
Mikołaj Kołecki
Jerzy Wysocki
Marek Stompel
Wojciech Piórkowski
Jak wygrać przetarg

Zatrzymanie wadium

Zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 1 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których...

6 lipca 2021

Z pełnomocnikiem zwanym liderem

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), z jednej strony, podobnie jak w ubiegłym roku, dopuszczają mo...

8 czerwca 2021

Jak skutecznie złożyć ofertę

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wprowadziła szereg zmian dotyczących składania przez wykonaw...

7 kwietnia 2021

Wyroki na Szukio.pl/ciekawe

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w grudniu 2020 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację nowej ustawy 
...

4 marca 2021

Z orzecznictwa

Mimo że uchybiła zobowiązaniom

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 kwietnia 2021 r. (piąta Izba) dotyczył uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego do stosowania dyrektywy 2004/18/WE dotyczącej zamówień publicznych na roboty budowlane.

6 lipca 2021