Dołącz do czytelników
Brak wyników
Katarzyna Skwierczyńska
Przemysław Janiszewski
Andrzela Gawrońska-Baran
Jacek Liput
Jacek Sadowy
Włodzimierz Dzierżanowski
Andrzej Stankiewicz
Aneta Mościcka

Wrzesień 2021

We wrześniowym wydaniu m.in.: granice umowy ramowej, reasumpcja, rygory samooczyszczania, dylematy zamawiających, granice formalizmu przy badaniu oferty.

Lipiec-Sierpień 2021

W wydaniu m. in. warunki realizacji zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, polubowne rozwiązywanie sporów i tajemnica przedsiębiorstwa.

Jak wygrać przetarg

Skutki wprowadzenia zamawiającego w błąd

Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wzbogaciła obowiązujący system prawny o szereg regulacji, kt...

11 października 2021

Kilka uwag dla wypełniających JEDZ

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej progom unijnym lub większej kluczowe znaczenie dla oceny podmiotowej wykonawców ubiegając...

1 września 2021

Zatrzymanie wadium

Zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 1 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których...

6 lipca 2021

Z pełnomocnikiem zwanym liderem

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), z jednej strony, podobnie jak w ubiegłym roku, dopuszczają mo...

8 czerwca 2021

Z orzecznictwa

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w 2021 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

11 października 2021