Dołącz do czytelników
Brak wyników
Rafał Lewandowski
Marek Sterniczuk
Przemysław Janiszewski
Tomasz Siedlecki
Grzegorz Józefiak
Ewa Wiktorowska
Maciej Dudek
Marek Stompel

Lipiec-Sierpień 2021

W wydaniu m. in. warunki realizacji zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, polubowne rozwiązywanie sporów i tajemnica przedsiębiorstwa.

Jak wygrać przetarg

Kilka uwag dla wypełniających JEDZ

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej progom unijnym lub większej kluczowe znaczenie dla oceny podmiotowej wykonawców ubiegając...

1 września 2021

Zatrzymanie wadium

Zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 1 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których...

6 lipca 2021

Z pełnomocnikiem zwanym liderem

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), z jednej strony, podobnie jak w ubiegłym roku, dopuszczają mo...

8 czerwca 2021

Jak skutecznie złożyć ofertę

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wprowadziła szereg zmian dotyczących składania przez wykonaw...

7 kwietnia 2021

Z orzecznictwa

Granice umowy ramowej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 17 czerwca 2021 r. (sprawa C-23/20) dotyczył wydania, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Wniosek w tej sprawie złożyła Komisja odwoławcza ds. zamówień publicznych Danii.

1 września 2021