Dołącz do czytelników
Brak wyników
Ewa Szymczak-Nowosielska
Jacek Sadowy
Anna Szajkowska-Szynaruk
Marek Stompel
Piotr Wiśniewski
Adrian Przepiórka
Justyna Olszewska-Stompel
Aneta Mościcka

Październik 2018

Na łamach październikowego wydania czasopisma analizujemy zapisy rozporządzenia wykonawczego Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych...

Wrzesień 2018

Przyszłość zamówień publicznych to temat przewodni wrześniowego numeru „Monitora Zamówień Publicznych”. Zwracamy uwagę na fakt, że potrzebna jest reforma polskiego systemu środków ochrony prawnej w zakresie Prawa Zamówień Publicznych i...

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Jak udzielać zamówień
Jak wygrać przetarg

Dysponowanie potencjałem kadrowym

Zmiana osób na określonych przez zamawiającego stanowiskach jest sprawą naturalną, niejednokrotnie nieuniknioną ze względu na przypadki losowe. Nieracjonalne by...

10 grudnia 2018

Konsekwencje zmiany treści umowy

Zmiana treści umowy na korzyść wykonawcy nie jest zazwyczaj korzystna dla zamawiającego. Za naruszenie przepisu art. 144 ust. 1 Pzp zamawiający może być dotknię...

19 listopada 2018

Udział podmiotu trzeciego

Przepis art. 22a ust. 4 Pzp wymaga od podmiotów udostępniających swoje zasoby w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia udziału w real...

30 października 2018

Profesjonalizm wykonawców

W trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego często dochodzi do sporów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, w których oceniane są ich zachowania (l...

30 października 2018

Z orzecznictwa

Zarzuty nieudowodnione

Nieprawidłowe określenie terminów wykonania zamówienia, brak przedstawienia umów podwykonawczych do akceptacji, nadmiernie wysoka kara umowna, niesłuszne wprowadzenie prawa zamawiającego do odstąpienia od części umowy – te i inne uzupełniające je nieprawidłowości odwołującego nie zostały jednak wystarczająco udokumentowane w sprawie o sygn. akt: KIO 1826/18. Na posiedzeniu pod przewodnictwem Danuty Dziubińskiej oddalono odwołanie w całości.

10 grudnia 2018

Zdaniem eksperta