Dołącz do czytelników
Brak wyników
Maciej Dudek
dr Wojciech Kaliński
Lech Wendołowski
Andrzela Gawrońska-Baran
Michał Prętnicki
Ewa Klich
Kamila Paliwoda-Alejun
Anna Szajkowska-Szynaruk

Czerwiec 2022

W tym wydaniu m.in.: certyfikaty w zamówieniach publicznych a praktyka, tajemnica przedsiębiorstwa, sposób liczenia terminu związania ofertą, certyfikacja wykonawców, elektromobilność a zamówienia publiczne.

Jak wygrać przetarg

Dodatkowe możliwości podwyższania wynagrodzenia umownego ...

W ostatnim czasie coraz więcej wykonawców dąży do podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wzrostu cen, zwłaszcza paliwa. Z problemem tym zmagają się przede wszystki...

18 lipca 2022

Sposób liczenia terminu związania ofertą

Związanie ofertą stanowi termin typowy nie tylko dla postępowań prowadzonych w reżimie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

10 czerwca 2022

Nieprzewidywalność jako przesłanka zmiany umowy

Prawo zamówień publicznych przepisem art. 455 wprowadziło wiele przesłanek uprawniających strony umowy do dokonania jej zmian bez przeprowadzania nowego postępo...

15 kwietnia 2022

Ocena ofert a procedura odwrócona

Dopuszczalność żądania dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego (wycenionego przedmiaru robót budowlanych), w przypadku przyjęcia w umowie wynagrodzenia rycza...

9 marca 2022

Z orzecznictwa

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w 2022 roku. Ich analiza powinna ułatwić interpretację ustawy – Prawo zamówień publicznych.

18 lipca 2022