Dołącz do czytelników
Brak wyników
Jacek Jerka
Marek Sterniczuk
Ewa Szymczak-Nowosielska
Jerzy Wysocki
Arkadiusz Saternus
Ewa Wiktorowska
Adrian Przepiórka
Piotr Wiśniewski
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Jak udzielać zamówień
Jak wygrać przetarg

Doświadczenie z konsorcjum

Celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłonienie wykonawcy, który gwarantuje należyte wykonanie zamówienia. Z tego względu doświad...

22 czerwca 2020

Obciążenie kosztami dodatkowych prac

Wykonawcę zamówienia publicznego nie można obciążać kosztami wykonania dodatkowych prac, niewymienionych w umowie ani dokumentacji technicznej zamówienia, jeżel...

24 kwietnia 2020

Grupa kapitałowa w zamówieniu częściowym

Zaakceptowane przez KIO stanowisko interpretacyjne opowiada się za przyjęciem, że zakresem przesłanki eliminacyjnej wyrażonej w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp objęte...

9 marca 2020

Wokół wizji lokalnej

Wymaganie przez zamawiającego wykonania przez potencjalnych wykonawców wizji lokalnej oraz złożenia potwierdzenia jej wykonania narusza art. 25 ust. 1 Prawa zam...

4 lutego 2020

Z orzecznictwa

Akcjonariusze o decydującym wpływie

Przepisy dyrektywne dotyczące transakcji wewnętrznych i ograniczające się w ten sposób do określenia warunków, jakich powinna przestrzegać instytucja zamawiająca, jeżeli zamierza zawrzeć transakcję wewnętrzną, skutkuje jedynie upoważnieniem państw członkowskich do wykluczenia takiej transakcji z zakresu zastosowania dyrektywy 2014/24. W konsekwencji przepis ten nie może pozbawiać państw członkowskich swobody uprzywilejowania jednego sposobu świadczenia usług, wykonywania robót budowlanych lub dostaw, ze szkodą dla pozostałych. Takie stwierdzenie sformułowano w Trybunale Sprawiedliwości UE (dziewiątej izbie) w ramach postanowienia przyjętego w sprawach połączonych od C-89/19 do C-91/19.

22 czerwca 2020

Zdaniem eksperta