Dołącz do czytelników
Brak wyników
Anna Szajkowska-Szynaruk
Jacek Sadowy
Aneta Mościcka
Grzegorz Mazurek
Justyna Olszewska-Stompel
Arkadiusz Szyszkowski
Andrzela Gawrońska-Baran
Piotr Wiśniewski

Maj 2018

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie o ochronie danych (RODO), określające nowe ramy prawne przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. Wpływa to na proces udzielania i realizacji zamówień publicznych. W niniejszym numerze...

Kwiecień 2018

Od 18 kwietnia 2018 roku jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) musi być składany w postaci elektronicznej. Choć czynność ta odnosi się bezpośrednio do wykonawców, dla zamawiających oznacza to szereg nowych obowiązków. To właśnie nim przygląd...

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Jak udzielać zamówień
Jak wygrać przetarg

Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szcze...

Józef Edmund Nowicki , Mikołaj Kołecki | 19 lipca 2018

Rozliczenia w konsorcjum a VAT

Rozliczenia pieniężne między uczestnikami wspólnego przedsięwzięcia nie mogą być potraktowane jako czynności podlegające obłożeniu podatkiem od towarów i usług...

Aneta Mościcka | 25 czerwca 2018

Dokumenty w procedurze odwróconej

Zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o...

Józef Edmund Nowicki , Mikołaj Kołecki | 25 czerwca 2018

Dokumenty w procedurze odwróconej (2)

Zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o...

Józef Edmund Nowicki , Mikołaj Kołecki | 25 czerwca 2018

Z orzecznictwa

Skazany w zarządzie

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie C-178/16, rozpatrzony przez Trybunał Sprawiedliwości UE (czwarta izba) w grudniu 2017 r., dotyczył wykładni art. 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. c i g oraz ust. 3 lit. a dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. 2004, L. 134, s. 114 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 6, t. 7, s. 132) oraz niektórych zasad ogólnych prawa Unii.

Maria Olszewska | 19 lipca 2018

Zdaniem eksperta