Dołącz do czytelników
Brak wyników
Katarzyna Skwierczyńska
Tomasz Siedlecki
Justyna Olszewska-Stompel
Maciej Dudek
Arkadiusz Szyszkowski
Adrian Przepiórka
Małgorzata Filipek
Aneta Mościcka
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Jak udzielać zamówień
Jak wygrać przetarg

Termin dla grupy kapitałowej

Termin trzech dni na złożenie oświadczenia o grupie kapitałowej to termin o charakterze instrukcyjnym, a przepisy Prawa zamówień publicznych nie przewidują sank...

10 września 2019

Sankcje przez instrukcję?

Czy zastosowanie się do zaleceń Urzędu Zamówień Publicznych może być uznane za lekkomyślność lub niedbalstwo? Zgodnie z art. 154 pkt 10 i 13 Pzp Prezes Urzędu Z...

25 lipca 2019

Rozwiązanie umowy a wykluczenie wykonawcy

Przedwczesne wygaszenie więzi kontraktowej, w szczególności mocą czynności jednostronnej (wypowiedzenie albo odstąpienie od umowy), może stanowić potencjalną ok...

25 lipca 2019

Zabezpieczenie zwane kaucją

Posłużenie się przez strony w umowie pojęciami „kaucja gwarancyjna”, „kaucja na zabezpieczenie”, „kaucja z tytułu dobrego wykonania umowy” itp. nie przesądza, ż...

10 czerwca 2019

Z orzecznictwa

Przejęcie dopuszczalne

Trybunał Sprawiedliwości UE (piąta izba) w dniu 11 lipca 2019 r. orzekł w sprawie C-697/17 dotyczącej art. 28 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, mianowicie, czy przepis ten nie stoi na przeszkodzie, by w ramach przetargu ograniczonego mógł przedstawić ofertę wybrany w ramach preselekcji kandydat, który zobowiązuje się do przejęcia drugiego kandydata na podstawie umowy zawartej pomiędzy etapem preselekcji a etapem przedstawienia ofert.

10 września 2019

Zdaniem eksperta