Dołącz do czytelników
Brak wyników
Wojciech Rachubka
Józef Edmund Nowicki
Mikołaj Kołecki
Marzena Pękala
Marek Sterniczuk
Justyna Olszewska-Stompel
Andrzela Gawrońska-Baran
Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz

Październik 2021

W tym wydaniu m.in.: wyjaśnianie i zmiana SWZ, granice podwykonawstwa, skutki wprowadzenia zamawiającego w błąd, dopuszczalność zmiany umowy.

Wrzesień 2021

We wrześniowym wydaniu m.in.: granice umowy ramowej, reasumpcja, rygory samooczyszczania, dylematy zamawiających, granice formalizmu przy badaniu oferty.

Jak wygrać przetarg

Wada uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy

Unieważnienie postępowania jest czynnością niweczącą całość postępowania, powodującą, że cel prowadzenia postępowania, tj. udzielenie zamówienia publicznego, ni...

3 listopada 2021

W poszukiwaniu uzasadnionych potrzeb

Pomimo to, że ustawodawca, w ustawie – Prawo zamówień publicznych, nie posługuje się pojęciem „uzasadnionych potrzeb zamawiającego”, to można je odnaleźć w szer...

3 listopada 2021

Skutki wprowadzenia zamawiającego w błąd

Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wzbogaciła obowiązujący system prawny o szereg regulacji, kt...

11 października 2021

Kilka uwag dla wypełniających JEDZ

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej progom unijnym lub większej kluczowe znaczenie dla oceny podmiotowej wykonawców ubiegając...

1 września 2021

Z orzecznictwa

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

Przedstawiamy wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, tym razem poniżej progów unijnych, które zostały wydane w 2021 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

30 listopada 2021