Dołącz do czytelników
Brak wyników
Martyna Lubieniecka
Marcin Kalmus
Michał Prętnicki
Andrzej Stankiewicz
Arkadiusz Szyszkowski
Maciej Dudek
Ewa Szymczak-Nowosielska
Irena Skubiszak-Kalinowska

Marzec 2019

W marcowym wydaniu „Monitora Zamówień Publicznych” przedstawiamy podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych i analizujemy problemy związane z rażąco niską ceną lub kosztem w ujęciu praktycznym.

Luty 2019

Na łamach lutowego numeru zwracamy uwagę na konieczność tworzenia rozwiązań przyjaznych dla podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne i podpowiadamy, jak realizować przepisy prawa unijnego i krajowego dotyczące wsparcia grup marginalizowanych.

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Jak udzielać zamówień
Jak wygrać przetarg

Czy czynności podejmowane przed zawarciem umowy podlegają...

Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem zasad równego traktowania wyko...

9 maja 2019

Błędy czy błędne odczytanie instrukcji JEDZ

W środowisku zamówień publicznych była to jedna z głośniejszych spraw, gdyż złożenie JEDZ wypełnionego zgodnie z instrukcją Urzędu Zamówień Publicznych zamieszc...

12 kwietnia 2019

Warunki dotyczące finansów

W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający może wymagać m.in., aby wykonawcy posiadali określony m...

12 marca 2019

Umowa jako gwarant bezpieczeństwa finansowego

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, którzy decydują się na wzięcie udziału w postępowaniu, muszą zadbać o swoje interesy, co jest zn...

12 lutego 2019

Z orzecznictwa

Odwoławcze niuanse

W rozpatrzonej przez Trybunał Sprawiedliwości UE (czwartą izbę) sprawie C-54/18 wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczył wykładni art. 1 ust. 1 i dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych.

9 maja 2019

Zdaniem eksperta