Dołącz do czytelników
Brak wyników
Grzegorz Mazurek
Maciej Dudek
Małgorzata Rakowska
Mikołaj Kołecki
Arkadiusz Szyszkowski
Ewa Szymczak-Nowosielska
Jacek Sadowy
Magdalena Kulińska

Czerwiec 2018

Tematem przewodnim czerwcowego wydania „Monitora Zamówień Publicznych” jest PZP w przepisach i orzecznictwie. W niniejszym numerze znajdą Państwo szereg informacji o trwających pracach nad radykalną zmianą systemu zamówień publicznych.

Maj 2018

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie o ochronie danych (RODO), określające nowe ramy prawne przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. Wpływa to na proces udzielania i realizacji zamówień publicznych. W niniejszym numerze...

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Jak udzielać zamówień
Jak wygrać przetarg

Kara umowna – zryczałtowane odszkodowanie

Na podstawie art. 483 § 1 k.c. zamawiający może zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie...

Józef Edmund Nowicki | 18 września 2018

Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szcze...

Józef Edmund Nowicki , Mikołaj Kołecki | 19 lipca 2018

Rozliczenia w konsorcjum a VAT

Rozliczenia pieniężne między uczestnikami wspólnego przedsięwzięcia nie mogą być potraktowane jako czynności podlegające obłożeniu podatkiem od towarów i usług...

Aneta Mościcka | 25 czerwca 2018

Dokumenty w procedurze odwróconej

Zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o...

Józef Edmund Nowicki , Mikołaj Kołecki | 25 czerwca 2018

Z orzecznictwa

Dowód równoważności w ofercie

Na którym etapie postępowania o zamówienie publiczne powinien być przedstawiony dowód na to, że oferowane urządzenia zastępcze w istocie są równoważne z oryginałami? Wpływają na to różne okoliczności, ale możliwa jest jednoznaczna interpretacja przepisów. Taki wniosek wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 lipca 2018 r. w sprawie C-14/17 VAR.

Maria Olszewska | 18 września 2018

Zdaniem eksperta