Dołącz do czytelników
Brak wyników
Marcin Kalmus
Jacek Sadowy
Arkadiusz Szyszkowski
Irena Skubiszak-Kalinowska
Lech Wendołowski
Andrzela Gawrońska-Baran
Martyna Lubieniecka
Piotr Wiśniewski
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Jak udzielać zamówień
Jak wygrać przetarg

Sankcje przez instrukcję?

Czy zastosowanie się do zaleceń Urzędu Zamówień Publicznych może być uznane za lekkomyślność lub niedbalstwo? Zgodnie z art. 154 pkt 10 i 13 Pzp Prezes Urzędu Z...

25 lipca 2019

Rozwiązanie umowy a wykluczenie wykonawcy

Przedwczesne wygaszenie więzi kontraktowej, w szczególności mocą czynności jednostronnej (wypowiedzenie albo odstąpienie od umowy), może stanowić potencjalną ok...

25 lipca 2019

Zabezpieczenie zwane kaucją

Posłużenie się przez strony w umowie pojęciami „kaucja gwarancyjna”, „kaucja na zabezpieczenie”, „kaucja z tytułu dobrego wykonania umowy” itp. nie przesądza, ż...

10 czerwca 2019

Czy czynności podejmowane przed zawarciem umowy podlegają...

Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem zasad równego traktowania wyko...

9 maja 2019

Z orzecznictwa

Komplikacje w transporcie

Jakich rozwiązań szukać w przepisach unijnych, jeżeli podmiot wewnętrzny zleca świadczenie przeważającej części udzielonego mu zamówienia spółce, w której sam posiada jedynie 2,5% kapitału zakładowego, a pozostałe udziały w tym kapitale zakładowym posiadają pośrednio lub bezpośrednio inne właściwe organy? Odpowiedzi udzielił Trybunał Sprawiedliwości UE, wydając w dniu 8 maja 2019 r. wyrok w sprawie C-253/18.

25 lipca 2019

Zdaniem eksperta