Dołącz do czytelników
Brak wyników
Andrzela Gawrońska-Baran
Grzegorz Mazurek
Aneta Mościcka
Arkadiusz Szyszkowski
Ewa Szymczak-Nowosielska
Józef Edmund Nowicki
Małgorzata Rakowska
Magdalena Kulińska

Maj 2018

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie o ochronie danych (RODO), określające nowe ramy prawne przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. Wpływa to na proces udzielania i realizacji zamówień publicznych. W niniejszym numerze...

Kwiecień 2018

Od 18 kwietnia 2018 roku jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) musi być składany w postaci elektronicznej. Choć czynność ta odnosi się bezpośrednio do wykonawców, dla zamawiających oznacza to szereg nowych obowiązków. To właśnie nim przygląd...

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Jak udzielać zamówień
Jak wygrać przetarg

Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szcze...

Józef Edmund Nowicki , Mikołaj Kołecki | 19 lipca 2018

Rozliczenia w konsorcjum a VAT

Rozliczenia pieniężne między uczestnikami wspólnego przedsięwzięcia nie mogą być potraktowane jako czynności podlegające obłożeniu podatkiem od towarów i usług...

Aneta Mościcka | 25 czerwca 2018

Dokumenty w procedurze odwróconej

Zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o...

Józef Edmund Nowicki , Mikołaj Kołecki | 25 czerwca 2018

Dokumenty w procedurze odwróconej (2)

Zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o...

Józef Edmund Nowicki , Mikołaj Kołecki | 25 czerwca 2018

Z orzecznictwa

Wada nieusuwalna

W postępowaniu zaistniała wada uniemożliwiająca wykonawcom złożenie poprawnych ofert i zawarcie ważnej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza na posiedzeniu odwoławczym pod przewodnictwem Emila Kawy (sygn. akt: KIO 281/17) w dniu 2 marca 2017 r.

Maria Olszewska | 20 sierpnia 2018

Zdaniem eksperta