Dołącz do czytelników
Brak wyników
Justyna Olszewska-Stompel
Marcin Kalmus
Małgorzata Rakowska
Arkadiusz Szyszkowski
Jacek Sadowy
Włodzimierz Dzierżanowski
Piotr Wiśniewski
Marek Stompel

Marzec 2019

W marcowym wydaniu „Monitora Zamówień Publicznych” przedstawiamy podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych i analizujemy problemy związane z rażąco niską ceną lub kosztem w ujęciu praktycznym.

Luty 2019

Na łamach lutowego numeru zwracamy uwagę na konieczność tworzenia rozwiązań przyjaznych dla podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne i podpowiadamy, jak realizować przepisy prawa unijnego i krajowego dotyczące wsparcia grup marginalizowanych.

Styczeń 2019

W niniejszym numerze analizujemy problem podwykonawstwa w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa cywilnego i prawa zamówień publicznych. W styczniu podpowiadamy również, jak mają sobie radzić wykonawcy z wezwaniem do złożenia oświadczeń lub dok...

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Jak udzielać zamówień
Jak wygrać przetarg

Błędy czy błędne odczytanie instrukcji JEDZ

W środowisku zamówień publicznych była to jedna z głośniejszych spraw, gdyż złożenie JEDZ wypełnionego zgodnie z instrukcją Urzędu Zamówień Publicznych zamieszc...

12 kwietnia 2019

Warunki dotyczące finansów

W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający może wymagać m.in., aby wykonawcy posiadali określony m...

12 marca 2019

Umowa jako gwarant bezpieczeństwa finansowego

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, którzy decydują się na wzięcie udziału w postępowaniu, muszą zadbać o swoje interesy, co jest zn...

12 lutego 2019

Odwołanie od kryteriów oceny ofert

W mijającym roku nadal utrzymywał się duży odsetek postępowań, w których w celu wyboru oferty najkorzystniejszej wykorzystano wielokryterialny model oceny ofert...

18 stycznia 2019

Z orzecznictwa

Koncesja na zarządzanie grami

Orzeczenie TS z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie C-375/17 dotyczy wykładni art. 49 i 56 TFUE, zasad niedyskryminacji, przejrzystości i proporcjonalności oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. U. 2014, L 94, s. 1).

12 kwietnia 2019

Zdaniem eksperta