Dołącz do czytelników
Brak wyników
Mikołaj Kołecki
Józef Edmund Nowicki
Andrzela Gawrońska-Baran
Anna Szajkowska-Szynaruk
Grzegorz Mazurek
Jacek Sadowy
Marcin Kalmus
Małgorzata Rakowska

Styczeń 2019

W niniejszym numerze analizujemy problem podwykonawstwa w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa cywilnego i prawa zamówień publicznych. W styczniu podpowiadamy również, jak mają sobie radzić wykonawcy z wezwaniem do złożenia oświadczeń lub dok...

Grudzień 2018

Tematem przewodnim grudniowego numeru czasopisma są trudne interpretacje Prawa zamówień publicznych i związanych z tym prawem ustaw. W bieżącym wydaniu przybliżamy również dobre praktyki w zakresie pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań technologicznych...

Listopad 2018

Tematem przewodnim listopadowego wydania czasopisma jest elektronizacja w komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Od 18 października 2018 roku nie tylko oferta czy JEDZ, ale także oświadczenia i dokumenty przekazywane w tych postępowaniach muszą mieć...

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Jak udzielać zamówień
Jak wygrać przetarg

Umowa jako gwarant bezpieczeństwa finansowego

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, którzy decydują się na wzięcie udziału w postępowaniu, muszą zadbać o swoje interesy, co jest zn...

12 lutego 2019

Odwołanie od kryteriów oceny ofert

W mijającym roku nadal utrzymywał się duży odsetek postępowań, w których w celu wyboru oferty najkorzystniejszej wykorzystano wielokryterialny model oceny ofert...

18 stycznia 2019

Dysponowanie potencjałem kadrowym

Zmiana osób na określonych przez zamawiającego stanowiskach jest sprawą naturalną, niejednokrotnie nieuniknioną ze względu na przypadki losowe. Nieracjonalne by...

10 grudnia 2018

Konsekwencje zmiany treści umowy

Zmiana treści umowy na korzyść wykonawcy nie jest zazwyczaj korzystna dla zamawiającego. Za naruszenie przepisu art. 144 ust. 1 Pzp zamawiający może być dotknię...

19 listopada 2018

Z orzecznictwa

Umowa bez postępowania

Pojęcie umowy o charakterze odpłatnym obejmuje decyzję, na mocy której instytucja zamawiająca przyznaje określonemu wykonawcy bezpośrednio, a zatem bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanie przeznaczone na wytwarzanie produktów, które mają być przez niego dostarczane bezpłatnie jednostkom administracji – orzekł Trybunał Sprawiedliwości (ósma izba) w sprawie C-606/17.

13 lutego 2019

Zdaniem eksperta