Dołącz do czytelników
Brak wyników
Wojciech Piórkowski
Grzegorz Józefiak
Arkadiusz Saternus
Piotr Trębicki
Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz
Andrzela Gawrońska-Baran
Przemysław Janiszewski
Piotr Wiśniewski
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Jak udzielać zamówień
Jak wygrać przetarg

Obciążenie kosztami dodatkowych prac

Wykonawcę zamówienia publicznego nie można obciążać kosztami wykonania dodatkowych prac, niewymienionych w umowie ani dokumentacji technicznej zamówienia, jeżel...

24 kwietnia 2020

Grupa kapitałowa w zamówieniu częściowym

Zaakceptowane przez KIO stanowisko interpretacyjne opowiada się za przyjęciem, że zakresem przesłanki eliminacyjnej wyrażonej w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp objęte...

9 marca 2020

Wokół wizji lokalnej

Wymaganie przez zamawiającego wykonania przez potencjalnych wykonawców wizji lokalnej oraz złożenia potwierdzenia jej wykonania narusza art. 25 ust. 1 Prawa zam...

4 lutego 2020

Całość dla podwykonawców

Przepisy Prawa zamówień publicznych w obecnym brzmieniu nie wykluczają w sposób jednoznaczny możliwości powierzenia wykonania zamówienia w całości podwykonawcom...

4 lutego 2020

Z orzecznictwa

Naruszenie obowiązków przez podwykonawcę

W dniu 30 stycznia 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości UE (druga izba) wydał orzeczenie w sprawie oznaczonej C-395/18, w którym odniósł się do takich kwestii, jak podstawa wykluczenia dotycząca podwykonawcy wymienionego w ofercie oraz naruszenie przez podwykonawcę obowiązków z dziedziny prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy, a to w sytuacji, gdy stosowne uregulowanie krajowe przewiduje automatyczne wykluczenie wykonawcy z powodu tego naruszenia.

27 kwietnia 2020

Zdaniem eksperta