Dołącz do czytelników
Brak wyników
Andrzela Gawrońska-Baran
Katarzyna Skwierczyńska
Michał Prętnicki
Weronika Więcko
Jerzy Wysocki
Lech Wendołowski
Piotr Wiśniewski
Małgorzata Filipek
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Jak udzielać zamówień
Jak wygrać przetarg

Grupa kapitałowa w zamówieniu częściowym

Zaakceptowane przez KIO stanowisko interpretacyjne opowiada się za przyjęciem, że zakresem przesłanki eliminacyjnej wyrażonej w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp objęte...

9 marca 2020

Wokół wizji lokalnej

Wymaganie przez zamawiającego wykonania przez potencjalnych wykonawców wizji lokalnej oraz złożenia potwierdzenia jej wykonania narusza art. 25 ust. 1 Prawa zam...

4 lutego 2020

Całość dla podwykonawców

Przepisy Prawa zamówień publicznych w obecnym brzmieniu nie wykluczają w sposób jednoznaczny możliwości powierzenia wykonania zamówienia w całości podwykonawcom...

4 lutego 2020

Legitymacja do złożenia odwołania

Zarzut braku legitymacji do złożenia odwołania przez wykonawcę jest jednym z podstawowych sporów między odwołującym a zamawiającym w postępowaniu przed Krajową...

3 grudnia 2019

Z orzecznictwa

Podwykonawstwo bez ograniczeń procentowych

Czy uregulowanie krajowe ograniczające możliwość podwykonawstwa do 30% całkowitej wartości zamówienia oraz zakazujące obniżania cen mających zastosowanie do usług zlecanych podwykonawcom przekraczającego 20% w stosunku do cen określonych w zamówieniu jest dopuszczalne w świetle dyrektyw unijnych? Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzyga tę kwestię wyrokiem w sprawie C-402/18.

9 marca 2020

Zdaniem eksperta