Dołącz do czytelników
Brak wyników
Weronika Więcko
Przemysław Janiszewski
Arkadiusz Szyszkowski
Małgorzata Rakowska
Lech Wendołowski
Michał Prętnicki
Aneta Mościcka
Andrzela Gawrońska-Baran

Marzec 2019

W marcowym wydaniu „Monitora Zamówień Publicznych” przedstawiamy podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych i analizujemy problemy związane z rażąco niską ceną lub kosztem w ujęciu praktycznym.

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Jak udzielać zamówień
Jak wygrać przetarg

Zabezpieczenie zwane kaucją

Posłużenie się przez strony w umowie pojęciami „kaucja gwarancyjna”, „kaucja na zabezpieczenie”, „kaucja z tytułu dobrego wykonania umowy” itp. nie przesądza, ż...

22 lipca 2019

Czy czynności podejmowane przed zawarciem umowy podlegają...

Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem zasad równego traktowania wyko...

22 lipca 2019

Błędy czy błędne odczytanie instrukcji JEDZ

W środowisku zamówień publicznych była to jedna z głośniejszych spraw, gdyż złożenie JEDZ wypełnionego zgodnie z instrukcją Urzędu Zamówień Publicznych zamieszc...

22 lipca 2019

Warunki dotyczące finansów

W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający może wymagać m.in., aby wykonawcy posiadali określony m...

22 lipca 2019

Z orzecznictwa

Umowa z funduszem prewencyjnym

Trybunał Sprawiedliwości UE (dziewiąta izba) 4 kwietnia 2019 r. wydał orzeczenie w sprawie oznaczonej C-699/17, dotyczącej wykładni dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. 2014, L 94, s. 65), w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, L 307, s. 5), art. 49 i 56 TFUE, zasad równego traktowania i niedyskryminacji oraz obowiązku przejrzystości.

22 lipca 2019

Zdaniem eksperta