Dołącz do czytelników
Brak wyników
Magdalena Kulińska
Maciej Dudek
Małgorzata Rakowska
Aneta Mościcka
Marek Stompel
Andrzela Gawrońska-Baran
Michał Prętnicki
Grzegorz Mazurek

Październik 2018

Na łamach październikowego wydania czasopisma analizujemy zapisy rozporządzenia wykonawczego Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych...

Wrzesień 2018

Przyszłość zamówień publicznych to temat przewodni wrześniowego numeru „Monitora Zamówień Publicznych”. Zwracamy uwagę na fakt, że potrzebna jest reforma polskiego systemu środków ochrony prawnej w zakresie Prawa Zamówień Publicznych i...

Lipiec/sierpień 2018

Tematem przewodnim lipcowego i sierpniowego wydania czasopisma jest RODO w praktyce zamówieniowej. Podkreślamy tym samym, że przepisy obowiązujące od 25 maja br. mają także zastosowanie do udzielania zamówień publicznych, konkursów oraz do zawierania...

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Jak udzielać zamówień
Jak wygrać przetarg

Konsekwencje zmiany treści umowy

Zmiana treści umowy na korzyść wykonawcy nie jest zazwyczaj korzystna dla zamawiającego. Za naruszenie przepisu art. 144 ust. 1 Pzp zamawiający może być dotknię...

19 listopada 2018

Udział podmiotu trzeciego

Przepis art. 22a ust. 4 Pzp wymaga od podmiotów udostępniających swoje zasoby w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia udziału w real...

30 października 2018

Profesjonalizm wykonawców

W trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego często dochodzi do sporów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, w których oceniane są ich zachowania (l...

30 października 2018

Wokół postanowień SIWZ

Przy interpretowaniu postanowień SIWZ należy, co do zasady, stosować literalną wykładnię ich treści, co zapobiega uznaniowości na etapie oceny ofert wykonawców,...

27 września 2018

Z orzecznictwa

Krajowe wymagania techniczne

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE (czwarta izba) z dnia 20 września 2018 r. w sprawie C-546/16 wskazuje jednoznacznie, że przepisy dyrektywy 2014/24/UE nie stoją na przeszkodzie stosowaniu przepisów prawa krajowego pozwalających zamawiającym na ustanowienie w SIWZ minimalnych wymagań dotyczących oceny technicznej, co powoduje, że oferty, które nie sprostają im, są wykluczane z dalszej oceny opartej zarówno na kryteriach technicznych, jak i na cenie, a także z kolejnych etapów udzielania zamówienia – niezależnie od tego, ilu oferentów pozostało.

19 listopada 2018

Zdaniem eksperta