Dołącz do czytelników
Brak wyników
Martyna Lubieniecka
Justyna Olszewska-Stompel
Ewa Wiktorowska
Adrian Przepiórka
Andrzej Stankiewicz
Arkadiusz Szyszkowski
Maciej Dudek
Marcin Kalmus
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Jak udzielać zamówień
Jak wygrać przetarg

Temporalny wymiar przesłanek wykluczenia

Przewidziane w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przepisem art. 24 ust. 7 Pzp zostały dookreślone w wymiarze czas...

8 listopada 2019

Zmiana umowy w zamówieniach na roboty budowlane

Pojęcie robót dodatkowych jest utożsamiane z robotami, które zamawiający mógł przewidzieć, jednak z różnych powodów nie uwzględnił ich w opisie przedmiotu zamów...

8 października 2019

Termin dla grupy kapitałowej

Termin trzech dni na złożenie oświadczenia o grupie kapitałowej to termin o charakterze instrukcyjnym, a przepisy Prawa zamówień publicznych nie przewidują sank...

10 września 2019

Sankcje przez instrukcję?

Czy zastosowanie się do zaleceń Urzędu Zamówień Publicznych może być uznane za lekkomyślność lub niedbalstwo? Zgodnie z art. 154 pkt 10 i 13 Pzp Prezes Urzędu Z...

25 lipca 2019

Z orzecznictwa

Okoliczności skargi wzajemnej

Dopuszczalność skargi głównej w przypadku zasadności skargi wzajemnej była przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-333/18. Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (dyrektywa 89/665/EWG) stanowiły więc podstawę dla wydania przez izbę dziesiątą 5 września 2019 r. orzeczenia w trybie prejudycjalnym na wniosek złożony w tej kwestii przez włoską Radę Stanu.

8 listopada 2019

Zdaniem eksperta