Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

8 czerwca 2021

NR 193 (Czerwiec 2021)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

0 88

Podmiotowe środki dowodowe

Czy przepisy nowego Pzp dopuszczają żądanie katalogów, kart technicznych wyrobów budowlanych i specyfikacji technicznych urządzeń tylko od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona?

Katalogi wyrobów, karty techniczne wyrobów budowlanych i specyfikacje techniczne urządzeń to przedmiotowe środki dowodowe, ponieważ odnoszą się bezpośrednio do właściwości przedmiotu przyszłego zobowiązania wykonawcy (przedmiotu zamówienia) i, co do zasady, są w znaczeniu zarówno materialnym, jak i formalnym częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania zamówienia.

Przedmiotowe środki dowodowe odpowiadają oświadczeniom i dokumentom potwierdzającym okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp2004 (potwierdzającym spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego), tzw. dokumentom przedmiotowym. Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 Pzp2004 dokumenty przedmiotowe składał tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie z art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp2004.
 

POLECAMY

Ważne

Zgodnie natomiast z art. 107 ust. 1 nowego Pzp, jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą. Warto również zauważyć, że przepisy art. 126 ust. 1 i art. 274 ust. 1 n. Pzp nie dopuszczają żądania przedmiotowych środków dowodowych od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.


Przepis art. 107 ust. 2 n. Pzp wprowadza natomiast odmienną od obowiązującej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp procedurę składania lub uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych, gdy wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne.

W obowiązującej do końca 2020 r. ustawie (art. 26 ust. 3 Pzp), jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów przedmiotowych lub złożone dokumenty przedmiotowe były niekompletne, zamawiający wzywał do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy