Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

1 września 2021

NR 195 (Wrzesień 2021)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

0 77

Jak oceniać oferty ramowe?

POLECAMY

1. Czy zamawiający w świetle nowych przepisów Pzp może oceniać oferty ramowe bez zastosowanego kryterium ceny i pozostać jedynie przy kryteriach jakościowych, z zastrzeżeniem, że cena będzie stanowiła kryterium oceny ofert wykonawczych w postępowaniu wykonawczym?

2. Jakie są ryzyka związane z niezastosowaniem ceny jako kryterium oceny ofert?

3. Jeżeli cena musi być kryterium oceny ofert ramowych, to czy oferty wykonawcze muszą być korzystniejsze cenowo od ofert ramowych, tj. ceny określone w ofercie wykonawczej nie mogą być wyższe niż ceny określone ofertą ramową tego wykonawcy?

Ad. 1. Zgodnie z art. 311 ust. 1 pkt 1 Pzp zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące trybu przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego, w przypadku gdy wartość zamówienia klasycznego jest równa lub przekracza progi unijne.

Zgodnie natomiast z art. 311 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania 
– stosując odpowiednio przepisy dotyczące trybu podstawowego lub partnerstwa innowacyjnego, o którym mowa w dziale III rozdziale 4 oddziale 2 Pzp – w przypadku gdy wartość zamówienia klasycznego jest mniejsza niż progi unijne. W art. 311
ust. 1 Pzp użyto sformułowania „po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące trybu”. Artykuł ten odsyła zatem nie tylko do przepisów dotyczących przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego oraz przepisów dotyczących trybu podstawowego lub partnerstwa innowacyjnego, o którym mowa w dziale III rozdziale 4 oddziale 2 Pzp, ale do wszystkich przepisów Pzp stosowanych przy udzielaniu zamówień w tych trybach, a więc także do przepisów dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty – art. 239–253 Pzp, w tym kryteriów oceny ofert.

Zgodnie z art. 314 ust. 1 pkt 3 Pzp, w przypadku gdy umowa ramowa została zawarta z większą liczbą wykonawców – zamawiający udziela zamówień po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia, w sytuacji, gdy nie wszystkie warunki wykonania robót budowlanych usług lub dostaw określono w umowie ramowej.

Ad. 2. Ryzyko – naruszenie przepisów Pzp (vide: np. art. 457 ust. 1 pkt 1 Pzp w zakresie unieważnienia umowy).

Ad. 3. Zgodnie z art. 312 ust. 2 Pzp zamawiający, udzielając zamówienia, nie może dokonywać istotnych zmian warunków zamówienia określonych w um...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy