Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

15 kwietnia 2022

NR 201 (Kwiecień 2022)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

0 561

Parametry techniczne i cechy funkcjonalne 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ na dostawę pojazdu do zbierania odpadów, przy parametrze technicznym skrzyni ładunkowej wpisał, że dopuszcza dwa rodzaje konstrukcji skrzyni ładunkowej: 

POLECAMY

  1. prostokątną użebrowaną
    lub 
  2. gładką.

Jednocześnie konstrukcję skrzyni ładunkowej podał jako jedno z kryteriów oceny ofert, które zamierza punktować w następujący sposób: 

  • Konstrukcja skrzyni ładunkowej wykonana w technologii: prostokątna użebrowana – 10 pkt.
  • Konstrukcja skrzyni ładunkowej wykonana w technologii: gładka – 0 pkt.

Czy takie zapisy zarówno w OPZ, jak i w kryterium oceny ofert są prawidłowe? Czy można w OPZ podawać dwa możliwe rozwiązania, które zaspokajają potrzeby zamawiającego, i zdecydować, że jedno rozwiązanie jest lepsze od drugiego, a w konsekwencji je punktować – tak jak pokazano powyżej?

Zgodnie z art. 16 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Przepis ten dotyczy również kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Parametry techniczne i cechy funkcjonalne mogą stanowić kryteria oceny ofert. 
Jeżeli zamawiający określił tak kryteria oceny ofert, że w przypadku skrzyni ładunkowej wykonanej w technologii: prostokątna użebrowana wykonawca otrzyma 10 pkt, a w przypadku skrzyni ładunkowej wykonanej w technologii: gładka wykonawca otrzyma 0 pkt, to taka ocena musi być uzasadniona. Jeżeli nie ma istotnej różnicy (racjonalnie uzasadnionej) dla użyteczności pojazdu do zbierania odpadów – jego funkcjonalności w zależności od technologii skrzyni ładunkowej – to zamawiający w sposób nieuzasadniony utrudnia ubieganie się o udzielenie zamówienia. 

Jeżeli na rynku jest wielu wykonawców, którzy mogą zaoferować każde z tych rozwiązań, to – co do zasady – wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia, że pojazd może mieć skrzynię ładunkową wykonaną w technologii: prostokątna użebrowana lub gładka, jest dopuszczalne. 

Ważne
Ze względu na przepis art. 99 ust. 1 ustawy Pzp opis przedmiotu zamówienia nie powinien zawierać rozwiązań, które czyniłyby go niejednoznacznym lub zawierałyby wymagania, które niejako z góry stawiałyby niektórych wykonawców na uprzywilejowanej albo gorszej pozycji (dużo wyższe albo dużo niższe ceny rynkowe danego rozwiązania), albo powodowałyby, że taki opis zawierałby rozwiązania alternatywne lub wręcz wariantowe. 

Przykładami mogą być postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie budynku mieszkalnego z cegły lub betonu komórkowego, dostawa autobusów o napędzie elektrycznym lub spalinowym, wykonanie i obsługa złożonego portalu internetowego na bazie WordPressu lub Typo3. W tym zakresie zamawiający powinien rozważyć dopuszczenie skrzyni ładunkowej wykonanej w technologii: prostokątna użebrowana i skrzyni ładunkowej wykonanej w technologii: gładka.

Podmiotowe środki dowodowe

Wykonawca na wezwanie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia podmiotowych środków dowodowych przekazał zamawiającemu wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, z którego nie wynikało spełnianie warunku udziału w postępowaniu (wykonawca nie podał uprawnień, jakie posiadają osoby wskazane na dane stanowiska). Zamawiający wezwał wykonawcę na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp do uzupełnienia wykazu w ww. zakresie. Wykonawca w wymaganym terminie przesłał nowy wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, w treści którego nadal nie wskazał posiadanych przez dane osoby uprawnień (wskazał tylko numery uprawnień), ale przy każdej z nich wpisał „Załącznik nr 1, 2, 3” i tym samym odesłał do załączników, którymi były skany uprawnień, jakie wskazane w wykazie osoby posiadają. Załączniki – skany uprawnień – nie były opatrzone żadnym podpisem elektronicznym. 

Czy zamawiający ma prawo na podstawie takich dokumentów stwierdzić, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu? Czy powinien stwierdzić, że skany uprawnień to nie są podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozporządzeniu o podmiotowych środkach dowodowych, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy? Zostały one złożone w niewłaściwej formie, bo jako cyfrowe odwzorowania dokumentów papierowych, które nie były poświadczone za zgodność, a w wykazie nie podano rodzaju posiadanych uprawnień – tym samym wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Istotnie, w tym przypadku wykonawca nie wykazał, że spełnia warunek udziału w postępowaniu, i zamawiający powinien odrzucić jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp. Została również wyczerpana zasada jednokrotnego wezwania z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.

W zależności od podstawy dysponowania

Na czym polega dysponowanie bezpośrednie i pośrednie osobą skierowaną do realizacji zamówienia?

W uchwale z dnia 6 listopada 2019 r. (sygn. akt: KIO/KD 66/19) Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że decydujące znaczenie w tej kwestii ma to, czy podstawą dysponowania jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio między wykonawcą a osobą mającą wykonać zamówienie, czy stosunek prawny między wykonawcą a podmiotem, który taką osobą dysponuje. 

W pierwszej z tych sytuacji mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim, którego podstawą mogą być zarówno umowy o pracę, jak i inne umowy o charakterze cywilnoprawnym, w tym umowy przedwstępne, zobowiązujące do wykonania określonych usług lub dzieła w przypadku, gdy wykonawca uzyska zamówienie. 

W sytuacji drugiej wystarczające jest wykazanie, że wykonawca ma zapewnione możliwości dysponowania określonymi osobami. Jeżeli więc zostało wykazane, że wykonawca A. umówił się z osobami mającymi pełnić funkcję projektantów, że w przypadku wyboru jego oferty zawrą umowę o dzieło, to należy stwierdzić, że wykazał bezpośrednie dysponowanie tymi osobami. 

Nie jest więc tak, że dysponowanie bezpośrednie występuje tylko w sytuacji, gdy strony łączy stosunek pracy lub inny trwały stosunek cywilnoprawny, mający już w dacie składania ofert formę docelową.
Sposób dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określa wykonawca w dokumentach składanych wraz z ofertą i stosownie do stosunków prawnych nawiązanych z innymi podmiotami. Jeżeli wykonawca oświadcza w ofercie, że podstawą dysponowania określoną osobą będzie zawarta bezpośrednio z tą osobą umowa o dzieło, do zawarcia której taka osoba się zobowiązała, to zamawiający nie ma podstaw, aby wbrew wyraźnemu oświadczeniu wykonawcy przyjmować, że będzie to stosunek prawny innego rodzaju.

Zasada proporcjonalności 

Czy ustalając warunki udziału w postępowaniu, zamawiający powinien uwzględniać opis przedmiotu zamówienia, czy sytuację rynkową?

Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, szczególnie wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Za minimalne poziomy zdolności należy uznać takie wartości, wielkości lub wymagania, które nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji (umożliwiać ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego tylko jednemu wykonawcy lub wąskiemu gronu wykonawców, podczas gdy zamówienie mogliby należycie wykonać także inni wykonawcy). 

Ważne
Zamawiający może określać warunki udziału w postępowaniu w sposób odpowiadający jego potrzebom, jeżeli nie spowoduje to wyeliminowania z ubiegania się o zamówienie wykonawców, którzy mogą to zamówienie wykonać. 

Zgodnie z zasadą proporcjonalności nakaz przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób proporcjonalny, z uwzględnieniem zachowania konkurencji wśród wykonawców ubiegających się o zamówienie, nie jest tożsamy z nakazem dopu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy