Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

10 czerwca 2022

NR 203 (Czerwiec 2022)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

0 369

Sposób złożenia wadium

Wykonawca złożył zaszyfrowaną ofertę przez ePUAP, a elektroniczną gwarancję wadialną złożył niezaszyfrowaną jako osobny plik przez ePUAP. Czy ten sposób złożenia wadium jest prawidłowy? Gwarancja podpisana jest prawidłowo przez wystawcę.

Tak, ten sposób złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp jest prawidłowy. Przepisy ustawy Pzp nie zawierają obowiązku przekazania wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp wraz z ofertą. Zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy Pzp, jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2–4, to wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Przepis ten odnosi się jedynie do postaci wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp.

POLECAMY

W języku polskim

Czy CE i listy autoryzacyjne muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

Zgodnie z art. 20 ust. 2–4 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W uzasadnionych sytuacjach zamawiający może dopuścić w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu możliwość złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty, oświadczeń lub innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. 

Jeżeli zamawiający nie dopuścił w dokumentach zamówienia (np. SWZ) lub w ogłoszeniu o zamówieniu możliwości złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty, oświadczeń lub innych dokumentów w jednym z języków powszechnie
używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane, dokumenty te składa się z tłumaczeniem. Tłumaczenia może dokonać sam wykonawca. 

Ponowne wezwanie wykonawcy 

Czy zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp może drugi raz wezwać wykonawcę do złożenia wykazu wykonanych robót budowlanych?

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, lub są one niekompletne, lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że wniosek...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy