Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

18 lipca 2022

NR 204 (Lipiec 2022)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

0 428

Zmiana umowy bez nowego postępowania

Czy można dokonać zmiany cen jednostkowych w zamówieniu na dostawy lub usługi? 

POLECAMY

Dopuszczalne są, na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli łączna wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy w wypadku zamówień na usługi lub dostawy albo 15% w wypadku zamówień na roboty budowlane – a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

W wypadku zmiany umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może dokonywać wielu zmian umowy, o ile zostanie zachowany limit wartościowy zmian, o którym mowa w tym przepisie, oraz zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. W ramach limitów 10% i 15% należy uwzględniać zmiany umowy zarówno zwiększające, jak i zmniejszające wartość pierwotną umowy. Niedopuszczalne byłoby zastosowanie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp w okolicznościach, gdy zmiana umowy polegałaby tylko na podwyższeniu wynagrodzenia wykonawcy, które miałoby na celu wyłącznie zmianę ceny realizacji przedmiotu umowy.

Czy wykluczyć? 

Zamawiający – w związku z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) i przyjęciem 8 kwietnia 2022 roku przez Radę Unii Europejskiej rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie  (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r., s. 1) oraz rekomendacją UZP dostępną na stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/ – wprowadził do SWZ wymóg złożenia wraz z ofertą przez wykonawcę oraz, jeżeli to dotyczy, przez podmiot udostępniający zasoby oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz art. 5k rozporządzenia 2022/576. Czy gdy wykonawca i – jeśli to dotyczy – podmiot udostępniający zasoby nie złoży wraz z ofertą ww. oświadczenia, zamawiający ma prawo wezwać do uzupełnienia tego dokumentu, a jeżeli tak, to na podstawie jakiego artykułu?

W takim wypadku na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wzywa (jest obowiązany wezwać) wykonawcę do złożenia tych oświadczeń. Jeżeli wykonawca na wezwanie z art. 128 ust. 1 ,ustawy Pzp nie złoży w przewidzianym terminie oświadczeń, zamawiający odrzuca ofertę tego wykonawcy na podstawie art. 226 ust....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy