Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

Forum zamawiających i wykonawców

Raport z realizacji zamówienia

Czy zamawiający ma obowiązek sporządzania raportu z realizacji zamówienia w sytuacji, gdy zawarł aneks do umowy przedłużający termin realizacji zamówienia powyżej 30 dni? Spotkaliśmy się z różnymi interpretacjami w tym zakresie.

Zgodnie z art. 446 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający sporządza raport z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny tej realizacji, jeśli:

POLECAMY

  1. wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej 90 dni, w wypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 milionów euro, a dla dostaw lub usług – 10 milionów euro,
  2. 30 dni w wypadku zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 milionów euro, a dla dostaw lub usług – 10 milionów euro. 

Jeżeli przedmiotem zmiany umowy jest przedłużenie terminu wykonania zamówienia wskutek opóźnień w realizacji zamówienia o okresy, o których mowa w art. 446 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający jest obowiązany sporządzić raport z realizacji zamówienia. 

Tajemnica przedsiębiorstwa

Czy kalkulacje...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy