Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

18 listopada 2022

NR 207 (Listopad 2022)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

0 55

Dowód wstępnej kontroli

Czy kontrasygnata jest czynnością w postępowaniu?

POLECAMY

Zgodnie z art. 262 ust. 1–2 ustawy o finansach publicznych czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd […]. Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego. 

Czynności prawnych, o których mowa w art. 262 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w gminie dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta. Zgodnie z art. 7 pkt 18 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia to postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem. 

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi jednak czynności w tym postępowaniu. Pojęcie „postępowania” obejmuje tylko czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W wyroku z dnia 6 listopada 2014 r. (sygn. akt: II CSK 28/14) Sąd Najwyższy uznał, że kontrasygnata skarbnika gminy nie stanowi oświadczenia woli, gdyż takie oświadczenie w imieniu gminy składa jednoosobowo wójt lub upoważnione przez niego osoby. Kontrasygnata stanowi oświadczenie wiedzy skarbnika co do stanu planu finansowego gminy (budżetu) i jest narzędziem dyscypliny budżetowej. Brak jej nie powoduje zatem nieważności oświadczenia woli, chyba że ustawa taką sankcję wyraźnie przewiduje, jak to jest w wypadku czynności prawnych wymienionych w art. 262 ustawy o finansach publicznych, ale jedynie jej nieskuteczność.

Kontrasygnata jest dowodem dokonania przez skarbnika wstępnej kontroli finansowej i potwierdzeniem, że jednostka ma środki finansowe na uregulowanie zobowiązania. Kontrasygnata nie jest zatem czynnością w postępowaniu i nie stanowi udzielenia zamówienia.

Elementy wartościowe lub merytoryczne

Według jakich kryteriów należy ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy