Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

18 stycznia 2019

NR 170 (Styczeń 2019)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

288

 

Wycena 0,00 zł

Czy pominięcie wyceny niektórych pozycji można traktować jak wycenienie danej pozycji w kwocie 0,00 zł lub też ujęcie danej pozycji w innych wycenionych pozycjach?

W wyroku z dnia 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt: KIO 1515/14, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że: wypełniony przez wykonawcę kosztorys stanowi dokument o znaczeniu finansowym, służący do czynności skalkulowania kosztów realizacji zadania przez wykonawcę oraz zaprezentowania ceny oczekiwanej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Nie stanowi wyszczególnienia materiałów i prac, które się na nie składają, gdyż te były podane przez zamawiającego. Niewłaściwe zatem jest utożsamianie pominięcia wyceny danej pozycji kosztorysu z nieobjęciem treścią oświadczenia woli wykonawcy całego przedmiotu zamówienia. 

Postępowanie o zamówienie publiczne, co do zasady, realizuje się poprzez przystąpienie do jednostronnie określonych przez zamawiającego warunków, zaś przedmiot tego zamówienia jest przez zamawiającego narzucony. Wykonawcy mają zazwyczaj tylko swobodę zaoferowania świadczenia w formie odpowiedniej dla danej specyfiki robót. Pominięcie pozycji poprzez jej niewycenienie wprost oznacza, że wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie zgodnie z jego zakresem opisanym w projekcie budowlanym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przy czym nie będzie się za to należało odrębne wynagrodzenie. 

W takiej sytuacji nie ma podstaw do wnioskowania, że niewycenienie pewnych pozycji kosztorysu jest tożsame z oświadczeniem o zamiarze niewykonania pewnych prac wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dlatego też, zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, pominięcie w tym postępowaniu wyceny niektórych pozycji należy traktować jak wycenienie danej pozycji w kwocie 0,00 zł bądź też ujęcie danej pozycji w innych wycenionych pozycjach. 

Podobne stanowiska zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyrokach (wskazanie przykładowe): z dnia 15 października 2010 r., sygn. akt: KIO 2136/10, z dnia 11 marca 2011 r.,sygn. akt: KIO 385/11, KIO 386/11, KIO 393/11, KIO 406/11, z dnia 4 marca 2011 r., sygn. akt: KIO 333/11, KIO 335/11, z dnia 14 kwietnia 2011 r., sygn. akt: KIO 689/11, z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt: KIO 793/14.

Krajowa Izba Odwoławcza, odnosząc się do zarzutu odwołującego, jakoby w ww. sytuacjach, a szczególnie przy poprawie pozycji kosztorysu poprzez wpisanie wartości 0,00 zł, popełniona została omyłka, o której mowa 
w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, a także jakoby w wyniku dokonanych zmian została wytworzona nowa treść oferty, stwierdziła, że stanowisko odwołującego jest niezasadne. Uznała, że relatywnie często spotykane jest przy robotach budowlanych i wymaganiu złożenia kosztorysu opracowanego na podstawie przedmiaru robót pominięcie pewnych pozycji lub kwot czy podanie kwoty 0,00 zł wartości jednostkowej.

Pominięcia takie następują częstokroć z powodu przeoczenia, na skutek uwarunkowań technicznych programu kalkulacyjnego wykorzystywanego przez wykonawcę lub ujęcia wartości jednej pozycji w cenie innej pozycji z nią związanej.

Wypowiedzenie umowy

Czy jest możliwe udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp w przypadku wypowiedzenia umowy z nierzetelnym wykonawcą?

Do możliwości udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, w sytuacji gdy zamawiający wypowiedział umowę z nierzetelnym wykonawcą, odniosła się Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z 6 sierpnia 2010 r., sygn. akt: KIO/KD 58/10, uchwale z 20 maja 2013 r., sygn. akt: KIO/KD 43/13, uchwale z 8 marca 2014 r., sygn. akt: KIO/KD 13/14, oraz uchwale z 31 lipca 2013 r., sygn. akt: KIO/KD 64/13. 

W uchwale KIO/KD 58/10 Krajowa Izba Odwoławcza uznała za wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, decyzję o rozwiązaniu umowy podjętej przez zamawiających i przewidzianej w zawartej umowie. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę: Żaden inwestor nie zakłada podczas zawierania umowy, iż od umowy trzeba będzie odstąpić z winy wykonawcy. Zamawiający również nie mógł się spodziewać, że nastąpi tak wiele i tak istotnych uchybień (brak organizacji na placu budowy, zawarcie wbrew postanowieniom umowy umów z podwykonawcami, w szczególności w zakresie konstrukcji monolitycznych, niereagowanie na wezwania zamawiającego etc.). 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej fakt, że zamawiający sami podjęli decyzję o rozwiązaniu dotychczasowej umowy, nie może przemawiać za brakiem możliwości uznania, iż była to decyzja nieprzewidywalna – była bowiem uzależniona od nieprzewidywalnych przesłanek. 

W uchwale z 8 marca 2014 r., sygn. akt: KIO/KD 13/14, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła natomiast, że: (…) wyjątkowość sytuacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, nie może kojarzyć się tylko z anomaliami pogodowymi czy siłami wyższymi. Wyjątkowość sytuacji jest związana z dużą rzadkością występowania zjawiska, szczególnością, osobliwością. Z taką wyjątkową sytuacją zamawiający ma do czynienia, gdy wykonawca nie spełnia umówionego świadczenia, tak jak o tym stanowi art. 353 § 1 k.c.

Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić. Zdaniem składu KIO zamawiający powinien zakładać, że wypełnianie przez wykonawcę świadczenia musi być uznawane za sytuację normalną czy powszechnie występującą, a więc a contrario nie można zakładać, że niewypełnianie przez wykonawcę świadczenia nie może być uznawane za sytuację wyjątkową. 

Dlatego niewykonanie przez konsorcjum całego lub części zamówienia, mimo prowadzonych z tym podmiotem negocjacji, można uznać za czynnik uprawniający do uznania zaistnienia wyjątkowej sytuacji.

Wysokość ubezpieczenia OC

Czy żądanie posiadania ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną przekraczającą ustaloną wartość zamówienia stanowi naruszenie art. 22 ust. 1a i art. 7 ust. 1 Pzp?

Celem sprawdzenia warunku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, jest uzyskanie przez zamawiającego wiedzy o zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia publicznego. Tak postawiony warunek nie może być realizowany w sposób pozostający w sprzeczności z art. 22 ust. 1a i art. 7 ust. 1 Pzp, ponieważ prowadziłoby to do zawężenia kręgu potencjalnych wykonawców.

Dla zapobieżenia takiej sytuacji ww. przepisy Pzp ustanawiają szczególny mechanizm, w postaci zasady proporcjonalności. Zgodnie z kierunkami wyroków Krajowej Izby Odwoławczej głównym celem żądania polisy ubezpieczeniowej 
w ramach warunku zdolności ekonomicznej lub finansowej jest ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej potencjalnego wykonawcy. 

W wyroku z dnia 19 września 2016 r., sygn. akt: KIO 1626/16, KIO 1632/16, KIO 1636/16, Krajowa Izba Odwoławcza, odnosząc się do warunku dotyczącego posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, uznała:

Ubezpieczenie w zamówieniach publicznych spełnia dwojaką rolę. Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia jest elementem kondycji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy (art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp) ocenianym przez zamawiającego w toku badania zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia. Natomiast na etapie wykonania umowy w sprawie zamów...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy