Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

18 stycznia 2019

NR 170 (Styczeń 2019)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

0 21

 

Wycena 0,00 zł

Czy pominięcie wyceny niektórych pozycji można traktować jak wycenienie danej pozycji w kwocie 0,00 zł lub też ujęcie danej pozycji w innych wycenionych pozycjach?

W wyroku z dnia 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt: KIO 1515/14, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że: wypełniony przez wykonawcę kosztorys stanowi dokument o znaczeniu finansowym, służący do czynności skalkulowania kosztów realizacji zadania przez wykonawcę oraz zaprezentowania ceny oczekiwanej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Nie stanowi wyszczególnienia materiałów i prac, które się na nie składają, gdyż te były podane przez zamawiającego. Niewłaściwe zatem jest utożsamianie pominięcia wyceny danej pozycji kosztorysu z nieobjęciem treścią oświadczenia woli wykonawcy całego przedmiotu zamówienia. 

Postępowanie o zamówienie publiczne, co do zasady, realizuje się poprzez przystąpienie do jednostronnie określonych przez zamawiającego warunków, zaś przedmiot tego zamówienia jest przez zamawiającego narzucony. Wykonawcy mają zazwyczaj tylko swobodę zaoferowania świadczenia w formie odpowiedniej dla danej specyfiki robót. Pominięcie pozycji poprzez jej niewycenienie wprost oznacza, że wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie zgodnie z jego zakresem opisanym w projekcie budowlanym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przy czym nie będzie się za to należało odrębne wynagrodzenie. 

W takiej sytuacji nie ma podstaw do wnioskowania, że niewycenienie pewnych pozycji kosztorysu jest tożsame z oświadczeniem o zamiarze niewykonania pewnych prac wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dlatego też, zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, pominięcie w tym postępowaniu wyceny niektórych pozycji należy traktować jak wycenienie danej pozycji w kwocie 0,00 zł bądź też ujęcie danej pozycji w innych wycenionych pozycjach. 

Podobne stanowiska zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyrokach (wskazanie przykładowe): z dnia 15 października 2010 r., sygn. akt: KIO 2136/10, z dnia 11 marca 2011 r.,sygn. akt: KIO 385/11, KIO 386/11, KIO 393/11, KIO 406/11, z dnia 4 marca 2011 r., sygn. akt: KIO 333/11, KIO 335/11, z dnia 14 kwietnia 2011 r., sygn. akt: KIO 689/11, z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt: KIO 793/14.

Krajowa Izba Odwoławcza, odnosząc się do zarzutu odwołującego, jakoby w ww. sytuacjach, a szczególnie przy poprawie pozycji kosztorysu poprzez wpisanie wartości 0,00 zł, popełniona została omyłka, o której mowa 
w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, a także jakoby w wyniku dokonanych zmian została wytworzona nowa treść oferty, stwierdziła, że stanowisko odwołującego jest niezasadne. Uznała, że relatywnie często spotykane jest przy robotach budowlanych i wymaganiu złożenia kosztorysu opracowanego na podstawie przedmiaru robót pominięcie pewnych pozycji lub kwot czy podanie kwoty 0,00 zł wartości jednostkowej.

Pominięcia takie następują częstokroć z powodu przeoczenia, na skutek uwarunkowań technicznych programu kalkulacyjnego wykorzystywanego przez wykonawcę lub ujęcia wartości jednej pozycji w cenie innej pozycji z nią związanej.

Wypowiedzenie umowy

Czy jest możliwe udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp w przypadku wypowiedzenia umowy z nierzetelnym wykonawcą?

Do możliwości udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, w sytuacji gdy zamawiający wypowiedział umowę z nierzetelnym wykonawcą, odniosła się Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z 6 sierpnia 2010 r., sygn. akt: KIO/KD 58/10, uchwale z 20 maja 2013 r., sygn. akt: KIO/KD 43/13, uchwale z 8 marca 2014 r., sygn. akt: KIO/KD 13/14, oraz uchwale z 31 lipca 2013 r., sygn. akt: KIO/KD 64/13. 

W uchwale KIO/KD 58/10 Krajowa Izba Odwoławcza uznała za wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, decyzję o rozwiązaniu umowy podjętej przez zamawiających i przewidzianej w zawartej umowie. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę: Żaden inwestor nie zakłada podczas zawierania umowy, iż od umowy trzeba będzie odstąpić z winy wykonawcy. Zamawiający również nie mógł się spodziewać, że nastąpi tak wiele i tak istotnych uchybień (brak organizacji na placu budowy, zawarcie wbrew postanowieniom umowy umów z podwykonawcami, w szczególności w zakresie konstrukcji monolitycznych, niereagowanie na wezwania zamawiającego etc.). 

W ocenie Krajowej Izby O...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy