Dołącz do czytelników
Brak wyników

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

Artykuły | 12 kwietnia 2019 | NR 173
159

Interes w uzyskaniu zamówienia

Czy wykonawca ostatecznie wykluczony z postępowania może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów Pzp dotyczących oceny innej oferty?

Dotychczasowe orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej wykazywało tendencję do zawężonego rozumienia pojęcia interesu w uzyskaniu danego zamówienia. Zgodnie z tym orzecznictwem pojęcie to należało rozumieć jako interes w uzyskaniu zamówienia w konkretnym postępowaniu. 

W orzecznictwie można również zauważyć stanowisko odmienne (np. wyrok z dnia 30 grudnia 2011 r., sygn. akt: KIO 2702/11,  wyrok z dnia 7 października 2014 r., sygn. akt: KIO 1245/14). Także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie wyklucza możliwości wniesienia odwołania przez ostatecznie wykluczonego wykonawcę (wyrok z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie 0355/15). 

W wyroku z dnia 22 maja 2017 r., sygn. akt: KIO 921/17, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła natomiast, że odwołujący nie wykazał posiadania legitymacji uprawniającej do wniesienia odwołania, wymaganej zgodnie z art. 179 ust. 1 Pzp. Odwołanie przysługuje bowiem wyłącznie wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Tym samym skuteczne wniesienie odwołania przez wykonawcę uzależnione jest od jednoczesnego zaistnienia następujących okoliczności: naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, posiadania interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniesienia lub możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

KIO uznała, że: (…) nie sposób przypisać odwołującemu, który został wykluczony z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta została uznana za odrzuconą, posiadania interesu w uzyskaniu zamówienia. W ocenie KIO opisane w przepisie art. 179 ust. 1 Pzp przesłanki materialnoprawne należało traktować w postępowaniu odwoławczym w powiązaniu z sytuacją wykonawcy. 

Odmienne rozumienie regulacji art. 179 ust. 1 Pzp oznaczałoby możliwość wnoszenia środka ochrony prawnej ze skutkiem jego merytorycznego rozpatrzenia, nawet jeśli podmiot, który zainicjuje postępowanie odwoławcze, pozostaje bez realnej możliwości udziału...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy