Dołącz do czytelników
Brak wyników

Na pytania czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

Artykuły | 9 maja 2019 | NR 174
205

Podział zamówienia

Czy motyw 78 dyrektywy 2014/24/UE nakłada na zamawiającego obowiązek podziału zamówienia na części?

Preambuła dyrektywy 2014/24/UE klasycznej w motywie 78 dopuszcza ograniczenie podzielenia zamówienia na części, jeżeli jest to uzasadnione albo nadmiernymi trudnościami technicznymi, albo nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, albo potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonania zamówienia. 

Do podziału zamówienia na części odnosi się również art. 46 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE. Przepis ten stanowi, że zamawiający mogą postanowić o udzieleniu zamówienia w oddzielnych częściach oraz określić wielkość i przedmiot takich części. Jeżeli jednak podejmą decyzję, iż nie dokonają takiego podziału, winni są wskazać najważniejsze powody takiej decyzji, które zamieszczą w dokumentach zamówienia lub w indywidualnym sprawozdaniu. Zgodnie natomiast z art. 36aa ust. 1 Pzp zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. W takim przypadku zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, a także w zaproszeniu do składania ofert lub w zaproszeniu do negocjacji określa, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. 

Na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 15 Pzp zamawiający może w specyfikacji wskazać liczbę części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, jakie będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części. Przepisy Pzp nie nakładają na zamawiającego bezwzględnego obowiązku dokonania podziału zamówienia na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy