Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

11 czerwca 2019

NR 175 (Czerwiec 2019)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

189

Wyjaśnienia SIWZ


Czy w przetargu nieograniczonym zamawiający musi przekazać wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawcy, który zwrócił się z pytaniem o wyjaśnienie treści specyfikacji?


Zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Jeżeli zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego udostępnił specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej (art. 37 ust. 2 Pzp), nie będzie obowiązany do przekazania wyjaśnień treści specyfikacji wykonawcom, w tym wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie. Należy jednak zauważyć, że został uchylony art. 42 ust. 2 Pzp, odnoszący się do trybu przetargu nieograniczonego, zgodnie z którym na wniosek wykonawcy zamawiający obowiązany był przekazać w terminie pięciu dni specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

Zasada ta ma również zastosowanie do zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Inaczej wygląda sytuacja, gdy zamawiający prowadzi postępowanie np. w trybie zapytania o cenę, w którym udostępnia się SIWZ na stronie internetowej, a zamawiający przekazuje wykonawcom tylko zaproszonym do składania ofert. Jeżeli w trybie zapytania o cenę którykolwiek z wykonawców zaproszonych do złożenia oferty zwróci się z pytaniem o wyjaśnienie treści specyfikacji, zamawiający będzie obowiązany przekazać wyjaśnienie wszystkim wykonawcom, którym przekazał zaproszenie do składania ofert. Analogicznie musi postąpić, gdy którykolwiek z wykonawców zaproszonych do złożenia oferty będzie żądał zmiany i zamawiający jej dokona lub zamawiający z własnej inicjatywy dokona zmiany treści specyfikacji. 

W opinii UZP: „Czy odpowiadając na pytania do SIWZ, zamawiający może udzielić bezpośredniej odpowiedzi podmiotowi, który sformułował to pytanie” zwrócono uwagę, że z uprawnieniem wykonawcy do żądania od zamawiającego wyjaśnienia treści SIWZ skorelowany jest obowiązek zamawiającego do udzielenia wyjaśnień, z tym zastrzeżeniem, by wniosek oferenta wpłynął we wskazanym w ustawie terminie. 

Obowiązek ten należy uznać za spełniony, jeżeli zamawiający...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy