Dołącz do czytelników
Brak wyników

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

Artykuły | 25 lipca 2019 | NR 176
215

Interes publiczny a interes ekonomiczny

Czy zmiana koncepcji budowy budynku szkoły, która powstała po upływie terminu składania ofert, a pozwoli na zaoszczędzenie środków finansowych, może być podstawą unieważnienia postępowania ze względu na ważny interes publiczny?
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

W orzecznictwie prezentowany jest pogląd, iż w sytuacji gdy zamawiający powołuje się na przesłankę określoną w art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp, obowiązany jest wykazać, że m.in. prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

Zgodnie z uchwałą Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 1997 r. (W. 8/96) za interes publiczny należy uznawać korzyści uzyskiwane w wyniku realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciążących na administracji rządowej oraz samorządowej, realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, związanych np. z ochroną zdrowia, oświaty, kultury, porządku publicznego. Nie można postawić znaku równości pomiędzy interesem publicznym a interesem ekonomicznym zamawiającego. 

Za istotną zmianę okoliczności powodującą, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie dało się wcześniej przewidzieć, nie można również uznać możliwości uzyskania oszczędności na inne cele użyteczności publicznej, które powinny być realizowane w normalnej działalności zamawiającego (zob. wyrok z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt: KIO 572/12).

Zamówienie na usługi społeczne

Czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, o którym mowa w art. 138o Pzp, zamawiający musi opracować regulamin?
Jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia, stosując przepisy art. 138o ust. 2–4 Pzp. W takim przypad...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy