Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

10 września 2019

NR 177 (Wrzesień 2019)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

165

Kiedy ogłoszenie jest obowiązkowe


Czy zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych, na podstawie art. 11 ust. 5 Pzp, ogłoszenia o zamówieniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro, obliguje zamawiającego do stosowania przepisów ustawy Pzp?

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro. Zamieszczenie ogłoszenia w BZP nie powoduje, że zamawiający będzie zobowiązany do stosowania ustawy. Przepis art. 11 ust. 5 Pzp nie dotyczy zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro. Odnosi się natomiast do sytuacji, w której wartość zamówienia jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp lub przekracza je. 

W takim przypadku, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w celu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (ogłoszenie obowiązkowe) i chcąc dotrzeć z informacją o zamówieniu lub konkursie do możliwie najszerszego kręgu podmiotów zainteresowanych ubieganiem się o udzielenie zamówienia może, na podstawie art. 11 ust. 5 Pzp zamieścić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jako ogłoszenie nieobowiązkowe.

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro, a zamawiający, stosując przepisy Pzp, zdecydowałby się przeprowadzić postępowanie, w którym wykonawca wniósłby odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciłaby takie odwołanie, na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 8 Pzp. Zgodnie bowiem z art. 189 ust. 2 pkt 1 Pzp KIO odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp (zob. wyrok z dnia 4 maja 2011 r., sygn. akt: KIO 833/11).


Ocena spełniania warunków


Czy zamawiający musi żądać dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp, jeżeli przewidział fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania?

W obecnym stanie prawnym zamawiający ma możliwość oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu także na...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy