Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

8 października 2019

NR 178 (Październik 2019)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

153

Wykluczenie z postępowania o zamówienie

Czy w sytuacji gdy zamawiający przewidział fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp, jest zobowiązany żądać dokumentów nie tylko na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 24 pkt 12–23 Pzp, ale również na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 5 Pzp?

 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Przepis art. 25 ust. 1 Pzp zapobiega nakładaniu na wykonawców obowiązku składania dokumentów zbędnych dla rozstrzygnięcia postępowania. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 i Dz. U. z 2018 r., poz. 1993) zawiera katalog dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Zarówno z przepisów art. 25 ust. 1 Pzp, jak i z rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, nie wynika zatem obowiązek żądania dokumentów określonych w tym rozporządzeniu. Z art. 25 ust. 1 Pzp nie wynika także, aby zamawiający nie mógł dokonać oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie wstępnych oświadczeń, o których mowa w art. 25a Pzp. 

Po wejściu w życie nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. uchylony został art. 26 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym zamawiający był obowiązany żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia była równa progom unijnym lub przekraczała je. Oznacza to, że w obecnym stanie prawnym zamawiający ma możliwość oceny braku podstaw wykluczenia także na podstawie wstępnych oświadczeń, o których mowa w art. 25a Pzp. Ponadto z § 5 pkt 1 i 5–9 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów nie można wyciągnąć wniosku, że w postępowaniu o wartości zamówienia równej progom unijnym lub przekraczającej je zamawiający jest obowiązany żądać dokumentów wskazanych w tych przepisach. 

Przepis § 5 pkt 1 i 5–9 rozporządzenia nie ogranicza zamawiającego w zakresie żądania określonych dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania, a jedynie wskazuje, ż...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy