Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

8 listopada 2019

NR 179 (Listopad 2019)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

155

Zachowanie formy pisemnej 

Czy formularz oferty oraz formularz cenowy muszą być podpisane na wszystkich stronach, jeżeli strony zostały zbroszurowane? 

Zgodnie z art. 66 k.c. oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeśli określa istotne postanowienia tej umowy. Za istotne postanowienia umowy uznać należy co najmniej jej przedmiot oraz wynagrodzenie. 

Minimalne wymagania dla zachowania formy pisemnej określa art. 78 § 1 k.c. W przypadku oświadczenia woli jest to złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym jego treść. Podpis jest charakterystycznym dla danej osoby znakiem graficznym wywodzącym się z jej imienia i nazwiska. Ma również określony cel, ponieważ jest potwierdzeniem złożonego oświadczenia i aby skutecznie takie potwierdzenie stanowić, musi spełniać podstawowy wymóg – pozwalać na identyfikację osoby, która bądź w imieniu własnym, bądź w imieniu reprezentowanego przez siebie podmiotu określone oświadczenie woli złożyła. 

Tożsamość osoby podpisującej oświadczenie ma dodatkowe znaczenie ze względu na konieczność weryfikacji zdolności osoby podpisującej do prawidłowej reprezentacji danego podmiotu. Wykonawca, nie składając własnoręcznego podpisu na stronach formularza oferty oraz formularza cenowego, nie zachowuje formy pisemnej wymaganej pod rygorem nieważności dla oświadczenia woli wykonawcy mającego stanowić ofertę.

Wada nieusuwalna

Czy rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu a treścią SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu są wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą – uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej takie wady zostały wymienione w art. 146 ust. 1 Pzp, jednak nie wyczerpują one wszystkich wadliwości postępowania, jakich może dopuścić się zamawiający, a któ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy