Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

4 lutego 2020

NR 181 (Styczeń 2020)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

132

Procedura odwrócona

 

  • Jakie mogą być skutki prawne niezamieszczenia w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu informacji o zastosowaniu procedury odwróconej, w przypadku gdy zamawiający zastosował taką procedurę?

Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 24aa ust. 1 Pzp). Zaniechanie zamieszczenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o stosowaniu tzw. procedury odwróconej, a następnie zastosowanie takiej procedury stanowi naruszenie art. 24aa ust. 1 Pzp, jednak naruszenie to nie ma wpływu na wynik postępowania.


Termin związania ofertą  

 

  • Czy upływ terminu związania ofertą – przed terminem wniesienia odwołania – oznacza utratę statusu wykonawcy, odrzucenie odwołania oraz utratę prawa do wyboru oferty takiego wykonawcy?

Krąg podmiotów uprawnionych do wniesienia odwołania został określony w art. 179 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 2 
pkt 11 Pzp wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

Definicja wykonawcy nie ogranicza kręgu podmiotów, którym można przypisać status wykonawcy, wyłącznie do tych, którzy mają możliwość uzyskania zamówienia. Dlatego pomimo upływu terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty okoliczność ta nie stanowi negatywnej przesłanki o charakterze formalnym, uniemożliwiającej takiemu wykonawcy wniesienie odwołania. Upływ terminu związania ofertą nie powoduje utraty statusu wykonawcy i nie oznacza utraty uprawnienia do skorzystania ze środków ochrony prawnej przez tego wykonawcę, zwłaszcza gdy z całokształtu okoliczności sprawy wynika, że jest on nadal zainte...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy