Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

9 marca 2020

NR 182 (Marzec 2020)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

0 348

Rozbieżności w treści ogłoszenia i SIWZ

Czy rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu a treścią SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu są wadą postępowania uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, która uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej takie wady zostały wymienione w art. 146 ust. 1 Pzp, jednak nie wyczerpują one wszystkich wadliwości postępowania, jakich może dopuścić się zamawiający, a które powinny skutkować unieważnieniem postępowania. 

W orzecznictwie wskazuje się na to, że również okoliczności uprawniające Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do wystąpienia do sądu powszechnego o unieważnienie umowy stanowią przesłankę dla samodzielnego dokonania przez zamawiającego unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp. 
Choć w ustawie Pzp brak norm nakazujących wprost zachowanie zgodności treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z treścią ogłoszenia o zamówieniu, to taką normę da się wyprowadzić z art. 38 ust. 4a Pzp, który nakazuje w przypadku wprowadzania zmian w treści SIWZ przed upływem terminu składania ofert dokonywać także zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o ile zmiany SIWZ wymagają zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

Co do zasady, SIWZ może zawierać więcej treści niż ogłoszenie o zamówieniu. Wynika to z analizy art. 36 ust. 1 i 2 oraz art. 41 Pzp. Jeżeli zamawiający decyduje się zawrzeć w ogłoszeniu więcej informacji niż wymagane przepisem art. 41 Pzp minimum, to również i w tym zakresie dla równego traktowania wykonawców musi zachodzić zgodność pomiędzy treścią ogłoszenia a treścią SIWZ. Nie można bowiem uznać za równe traktowanie wykonawców w sytuacji, gdy jedni będą brali udział w postępowaniu, czerpiąc wiedzę o warunkach udziału w postępowaniu z treści ogłoszenia o zamówieniu, a inni z treści SIWZ. 

Jeżeli zamawiający stwierdzi rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu a treścią SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu po upływie terminu składania ofert, wada taka będzie wadą nieusuwalną, jednocześnie uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

POLECAMY

Cena lub koszt 

Czym są istotne części składowe ceny lub kosztu?

Zgodnie z przepisem art. 90 ust. 1 Pzp uprawnienie oraz obowiązek zamawiając...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy