Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

27 kwietnia 2020

NR 183 (Kwiecień 2020)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

0 356

Pełnomocnictwo w imieniu gwaranta

Czy wykonawca ma obowiązek załączać do dokumentu gwarancji wadialnej pełnomocnictwo dla osoby, która ją podpisała w imieniu gwaranta?

W praktyce nie zdarza się, aby dokument gwarancji ubezpieczeniowej był podpisywany w imieniu gwaranta przez osoby upoważnione (na podstawie pełnomocnictwa) do ich wystawiania.

W wyroku z dnia 14 lipca 2019 r., sygn. akt: KIO 1406/15, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że: (…) wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku załączać do dokumentu gwarancji wadialnej ani pełnomocnictw dla osób, które ją podpisały w imieniu gwaranta, ani dokumentów rejestrowych wykazujących, że takie pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu.

Izba zwróciła uwagę, że w orzecznictwie słusznie wskazuje się, iż na gruncie ustawy Pzp brak jest podstaw do formułowania pod adresem wykonawców, którzy decydują się na złożenie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej czy bankowej, żądania załączenia do gwarancji pełnomocnictwa dla osoby podpisującej gwarancję (tak było m.in. w wyrokach z dnia 7 czerwca 2011 r., sygn. akt: KIO 1101/11 i z dnia 15 października 2013 r., sygn. akt: KIO 2369/13).

W wyroku KIO 1101/11 zwrócono natomiast uwagę, że ubezpieczyciele i banki prowadzą działalność na dużą skalę i: (…) zasadą jest, że czynności prawne z klientami są dokonywane za pośrednictwem pracowników tych instytucji, czy nawet pośredników. Zarówno klient, jak i osoby postronne powinny brać pod uwagę wynikające z art. 97 Kodeksu cywilnego domniemanie, że osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje się za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa. Dlatego wykonawca ma prawo domniemywać, że osoby wystawiające gwarancję wadialną w lokalu banku czy ubezpieczyciela i na odpowiednich formularzach tej instytucji działają w ramach umocowania do dokonywania tego typu czynności prawnych. Odwołujący nie wskazał w odwołaniu zaistnienia żadnych przesłanek wzruszających domniemanie, że gwarancja (...) bankowa została wystawiona prawidłowo.

W wyroku z dnia 18 marca 2015 r., sygn. akt: KIO 398/15, uznano, że: (…) samo wskazanie, czy też brak wskazania w treści gwarancji, sposobu reprezentacji gwaranta – w rozumieniu zarówno członków zarządu/prokurentów, jak i ciągu pełnomocnictw od członków zarządu/prokurentów do osoby podpisującej gwarancję – nie ma wpływu na jej ważność i nie ma szczególnej wartości bez zapoznania się z treścią owych pełnomocnictw.

POLECAMY

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy