Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

22 czerwca 2020

NR 184 (Czerwiec 2020)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

0 224

Potencjał podmiotu trzeciego 

Czy można przyznać wykonawcy punkty, w ramach kryteriów oceny ofert, za potencjał podmiotu trzeciego?
W art. 22a ust. 1–5 ustawy Pzp jest mowa o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Z kolei w artykule 91 ust. 2 Pzp wymieniono dostępny dla zamawiającego katalog kryteriów oceny ofert. Wśród nich (art. 91 ust. 1 pkt 5 Pzp) organizację, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. 

Przepisy ustawy Pzp nie wykluczają możliwości powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu uzyskania punktów w kryterium oceny ofert. Nie wskazują także, aby osoby skierowane do realizacji zamówienia miały stanowić wyłącznie zasób własny wykonawcy. 

Istotne znaczenie mają również uregulowania unijne. Zgodnie z art. 67 ust. 2 lit b dyrektywy 2014/24/UE kryteria udzielenia zamówienia mogą obejmować m.in.: organizację, kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji danego zamówienia, w przypadku gdy właściwości wyznaczonego personelu mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia. Zgodnie z ustępem 4 tego artykułu: Kryteria udzielenia zamówienia nie mogą skutkować przyznaniem instytucji zamawiającej nieograniczonej swobody wyboru. Zapewniają one możliwość efektywnej konkurencji i dołączone są do nich specyfikacje, które umożliwiają skuteczną weryfikację informacji przedstawianych przez oferentów, tak aby ocenić, na ile oferty spełniają kryteria udzielenia zamówienia. W razie wątpliwości instytucje zamawiające skutecznie weryfikują prawidłowość informacji i dowodów przedstawionych przez oferentów.

Przepisy dyrektywy 2014/24/UE nie wykluczają zatem możliwości powoływania się na potencjał podmiotów trzecich w ramach tzw. kryteriów udzielenia zamówienia. Nie wyklucza tego również ustawa – Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że ustawodawca dopuszcza sytuację, w której wykonawca może powołać się na potencjał podmiotów trzecich w ramach kryteriów udzielenia zamówienia, jeżeli zamawiający taką możliwość dopuści w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podobnie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 26 czerwca 2018 r., sygn. akt: KIO 1093/18 oraz w wyroku z dnia 23 lipca 2018 r., sygn. akt: KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18. 

POLECAMY

Wyjaśnianie treści SIWZ 

Czy w trybie przetargu nieograniczonego wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ należy przekazać wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienie lub żądali zmiany treści specyfikacji? 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

Art. 42 ust. 2 ustawy Pzp odnoszący się do trybu przetargu nieograniczonego, zgodnie z którym na wniosek wykonawcy zamawiający obowiązany był przekazać w terminie 5 dni SIWZ, został uchylony. Jeżeli zatem w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający udostępnił specyfikację na stronie internetowej, nie będzie obowiązany do przekazania wyjaśnień treści specyfikacji żadnym wykonawcom, w tym również wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie. Zasada ta ma również zastosowanie do zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otwarcie ofert

Ilu członków komisji przetargowej musi być obecnych podczas otwarcia ofert?  
Z przepisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp wynika, że otwarcie ofert polega na odczytaniu informacji zawartych w ofertach, określonych w tym przepisie, tj. nazw (firm) oraz adresów wykonawców, a także informacji dotyczących ceny. Jeżeli termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji lub warunków płatności stanowiły kryteria oceny ofert, podczas otwarcia ofert podaje się także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje natomiast kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Przepisy ustawy Pzp nie wymagają obecności wszystkich członków komisji przetargowej podczas otwarcia ofert. Ze względu na zakres czynności dokonywanych podczas otwarcia ofert, wystarczy obecność jednego członka komisji przetargowej, choć otwarcia ofert może także dokonać osoba niebędąca członkiem komisji przetargowej, o ile zdecyduje tak kierownik zamawiającego.

W przypadku ofert składanych elektronicznie jawne otwarcie ofert nie ogranicza się do odczytania informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, obejmuje również deszyfrowanie ofert. Jeżeli deszyfrowanie nie było dokonane w sposób jawny, jest to wystarczające do stwierdzenia, że doszło do bezpośredniego naruszenia art. 8 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Stanowi to również naruszenie innych naczelnych zasad zamówień publicznych, wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż czynność otwarcia ofert nie została przeprowadzona w sposób zapewniający zachowanie zasady uczciwej konkurencji i przejrzystości. 
W wyroku z dnia 12 kwietnia 2019 r., sygn. akt: KIO 574/19, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że naruszenie zasady jawności, polegające na niezapewnieniu przeprowadzenia odszyfrowania ofert w bezpośredniej obecności przedstawicieli wykonawców i innych zainteresowanych osób, stwarza warunki do potencjalnego naruszenia integralności złożonych ofert po ich odszyfrowaniu, a przed publicznym podaniem informacji, o ich treści. Jest to wystarczające do stwierdzenia, iż doszło do naruszenia art. 8 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, które co najmniej mogło mieć wpływ n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy