Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

5 sierpnia 2020

NR 185 (Sierpień 2020)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

0 204

Wyjaśnienia czy dowody?

Czy w przypadku, gdy cena badanej oferty jest niższa o 20% od wartości zamówienia, zamawiający będzie uprawniony do wezwania wykonawcy do udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny?
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

Zgodnie natomiast z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp, w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający jest obowiązany żądać wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, z wyjątkiem sytuacji, gdy rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. 

Zwroty „wydaje się” czy „budzi wątpliwości zamawiającego” są pojęciami nieostrymi i należy uznać, że celowo zostały te pojęcia wprowadzone przez ustawodawcę, by dać zamawiającym szersze możliwości działania, z których powinni korzystać w uzasadnionych sytuacjach, dla zapewnienia uczciwej konkurencji w postępowaniu oraz w celu wyboru wykonawcy, który za zaoferowaną cenę rzeczywiście może wykonać zamówienie w sposób zgodny z oczekiwaniami i wymogami zamawiającego. 

W przepisie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp użyto zwrotu „zamawiający zwraca się” o udzielenie wyjaśnień i złożenie dowodów, a nie, że „zamawiający może zwrócić się”. Oznacza to, że w każdym przypadku, gdy zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, będą wydawać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający będzie uprawniony do żądania udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

Zamawiający może powziąć wątpliwości na podstawie szeregu czynników, w tym doświadczenia nabytego przy udzielaniu tego rodzaju usług, znajomości cen obowiązujących na rynku, cen innych ofert złożonych w postępowaniu itp. Obowiązany jest wówczas wezwać do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu zawsze, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W przypadku gdy np. cena badanej oferty jest niższa o 24% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający będzie uprawniony do wezwania wykonawcy do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Przy takiej różnicy zamawiający ma prawo uznać, że zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia.

Gdyby cena badanej oferty była niższa o 5% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, wówczas można by mówić, że zaoferowana cena nie może wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. 

POLECAMY

Wyjaśnienia czy dowody

Czy w przypadku, gdy cena badanej oferty jest niższa o 20% od wartości zamówienia, zamawiający będzie uprawniony do wezwania wykonawcy do udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny?

Jak wskazują przepisy art. 22a ust. 1–5 ustawy Pzp, w przepisach tych jest mowa o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Z kolei w artykule 91 ust. 2 Pzp wymieniono dostępny dla zamawiającego katalog kryteriów oceny ofert. Wśród nich, w art. 91 ust. 1 pkt 5 Pzp, wymieniono organizację, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia.

Przepisy ustawy Pzp nie wykluczają możliwości powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu uzyskania punktów w kryterium oceny ofert. Nie wskazują także, aby osoby skierowane do realizacji zamówienia miały stanowić wyłącznie zasób własny wykonawcy. 

Istotne znaczenie mają również uregulowania unijne. Zgodnie z art. 67 ust. 2 lit b dyrektywy 2014/24/UE kryteria udzielenia zamówienia mogą obejmować m.in.: organizację, kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji danego zamówienia, w przypadku gdy właściwości wyznaczonego personelu mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia. 

Zgodnie z ustępem 4 tego artykułu: Kryteria udzielenia zamówienia nie mogą skutkować przyznaniem instytucji zamawiającej nieograniczonej swobody wyboru. Zape...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy