Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

1 października 2020

NR 186 (Październik 2020)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

44

Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego

Czy można przyznać wykonawcy punkty w ramach kryteriów oceny ofert za potencjał podmiotu trzeciego?

W przepisach art. 22a ust. 1–5 ustawy Pzp jest mowa o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Z kolei w artykule 91 ust. 2 Pzp wyszczególniono dostępny dla zamawiającego katalog kryteriów oceny ofert. W art. 91 ust. 1 pkt 5 Pzp, wymieniono organizację, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. 

Przepisy ustawy Pzp nie wykluczają możliwości powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu uzyskania punktów w kryterium oceny ofert. Nie wskazują także, aby osoby skierowane do realizacji zamówienia miały stanowić wyłącznie zasób własny wykonawcy. 

Istotne znaczenie mają również uregulowania unijne. Zgodnie z art. 67 ust. 2 lit b dyrektywy 2014/24/UE kryteria udzielenia zamówienia mogą obejmować m.in.: organizację, kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji danego zamówienia, w przypadku gdy właściwości wyznaczonego personelu mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia. 

Zgodnie z ustępem 4 tego artykułu: Kryteria udzielenia zamówienia nie mogą skutkować przyznaniem instytucji zamawiającej nieograniczonej swobody wyboru. Zapewniają one możliwość efektywnej konkurencji i dołączone są do nich specyfikacje, które umożliwiają skuteczną weryfikację informacji przedstawianych przez oferentów, tak aby ocenić, na ile oferty spełniają kryteria udzielenia zamówienia. W razie wątpliwości instytucje zamawiające skutecznie weryfikują prawidłowość informacji i dowodów przedstawionych przez oferentów. 

Przepisy dyrektywy 2014/24/UE nie wykluczają zatem możliwości powoływania się na potencjał podmiotów trzecich w ramach tzw. kryteriów udzielenia zamówienia. Oznacza to, że ustawodawca dopuszcza sytuację, w której wykonawca może powołać się na potencjał podmiotów trzecich w ramach kryteriów udzielenia zamówienia, jeżeli zamawiający taką możliwość dopuści w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podobnie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w wyrokach: z dnia 26 czerwca 2018 r., sygn. akt: K...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy