Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

5 listopada 2020

NR 187 (Listopad 2020)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

0 190

Gwarancja wadialna

Czy gwarancja wadialna może być sporządzona i przekazana przez wykonawcę w postaci elektronicznej kopii posiadanego dokumentu?

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320, z późn. zm.), jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub inne dokumenty, lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. Gwarancja wadialna jest innym dokumentem w rozumieniu § 5 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu (…) i może być sporządzona i przekazana przez wykonawcę w elektronicznej kopii posiadanego dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

W wyroku z dnia 16 grudnia 2019 r., sygn. akt: KIO 2452/19, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że skoro referencje i informacja z Krajowego Rejestru Karnego mogą być dokumentem rozumianym w świetle § 5 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu (…), to tym bardziej brak jest racjonalnych argumentów, aby nie uznać gwarancji wadialnej jako „innego dokumentu lub oświadczenia składanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia” w świetle tego przepisu, w którym to ustawodawca ustanowił domniemanie podniesienia rangi kopii i zrównania jej z oryginałem dokumentu dla celów dowodowych. 

Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyroku z dnia 25 lutego 2019 r., sygn. akt: KIO 221/19, natomiast w wyroku o sygn. akt: KIO 2452/19, dla Krajowej Izby Odwoławczej istotne znaczenie miało jednak to, czy zamawiający będzie miał możliwość zaspokojenia swoich roszczeń z gwarancji, a twierdzenie przeciwne nie zostało przez odwołującego w postępowaniu odwoławczym wykazane. Krajowa Izba Odwoławcza uznała wówczas, że jej stanowisko potwierdza również uzasadnienie do projektu rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu (…). Jak wynikało bowiem z tego uzasadnienia: (…) Dopuszczenie możliwości składania poświadczonych oświadczeń jako elektronicznej kopii dokumentów (tj. skanu oryginalnych oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej) przyczyni się do odformalizowania i sprawnego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

POLECAMY

Gdy cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

Czy do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp konieczne jest wykazanie przez zamawiającego, że nie miał on możliwości pozyska...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy