Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

11 lutego 2021

NR 189 (Luty 2021)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

13

Jak realizować dodatkowe roboty budowlane według nowego Prawa zamówień publicznych?

Problematyka dodatkowych robót budowlanych została uregulowana w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r., poz. 288, 1492 i 1517). Podstawową cechą tych robót jest ich nieprzewidywalność (zob. użyte w art. 455 ust. 1 pkt 3 n. Pzp sformułowanie: (…) których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym).
Zamawiający może nabywać od dotychczasowego wykonawcy dodatkowe roboty budowlane, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, jeśli będą one niezbędne i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

POLECAMY

  1. zmiana wykonawcy nie będzie mogła zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
  2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
  3. wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie będzie przekraczać 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie będzie przekraczać 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.

Nieuwzględnienie dodatkowych robót budowlanych w opisie przedmiotu zamówienia musi wynikać z sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Nie powinna zatem wynikać z niedołożenia należytej staranności na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia lub zmian wynikających ze zmiany potrzeb zamawiającego lub sposobu wykonania robót budowlanych, które można było przewidzieć (nieprzewidywalność zobiektyzowana).

Do art. 455 ust. 1 pkt 3 nowego Pzp znajduje zastosowanie orzecznictwo dotyczące art. 144 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a więc ustawy obowiązującej w stosunku do postępowań o zamówienie publiczne wszczętych do końca 2020 r. Bez znaczenia natomiast dla oceny prawidłowego zastosowania art. 455 ust. 1 pkt 3 n. Pzp jest zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego i związany z tym fakt nieuczestniczenia nowego zamawiającego w przygotowaniu zamówienia podstawowego. Wynika to z tego, że nowy zamawiający, przejmując roboty budowlane od innego zamawiającego, wstąpił w sytuację poprzednika prawnego i we wszystkie jego prawa i obowiązki – stając się podmiotem w pełni odpowiedzialnym za realizację zamówienia podstawowego, w tym za podjęcie decyzji o udzieleniu zamówienia dodatkowego.

Dla oceny legalności zastosowania art. 455 ust. 1 pkt 3 n. Pzp nie ma znaczenia to, że niedołożenie na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy