Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

11 lutego 2021

NR 189 (Luty 2021)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

0 157

Jak realizować dodatkowe roboty budowlane według nowego Prawa zamówień publicznych?

Problematyka dodatkowych robót budowlanych została uregulowana w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r., poz. 288, 1492 i 1517). Podstawową cechą tych robót jest ich nieprzewidywalność (zob. użyte w art. 455 ust. 1 pkt 3 n. Pzp sformułowanie: (…) których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym).
Zamawiający może nabywać od dotychczasowego wykonawcy dodatkowe roboty budowlane, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, jeśli będą one niezbędne i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

POLECAMY

  1. zmiana wykonawcy nie będzie mogła zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
  2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
  3. wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie będzie przekraczać 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie będzie przekraczać 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.

Nieuwzględnienie dodatkowych robót budowlanych w opisie przedmiotu zamówienia musi wynikać z sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Nie powinna zatem wynikać z niedołożenia należytej staranności na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia lub zmian wynikających ze zmiany potrzeb zamawiającego lub sposobu wykonania robót budowlanych, które można było przewidzieć (nieprzewidywalność zobiektyzowana).

Do art. 455 ust. 1 pkt 3 nowego Pzp znajduje zastosowanie orzecznictwo dotyczące art. 144 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a więc ustawy obowiązującej w stosunku do postępowań o zamówienie publiczne wszczętych do końca 2020 r. Bez znaczenia natomiast dla oceny prawidłowego zastosowania art. 455 ust. 1 pkt 3 n. Pzp jest zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego i związany z tym fakt nieuczestniczenia nowego zamawiającego w przygotowaniu zamówienia podstawowego. Wynika to z tego, że nowy zamawiający, przejmując roboty budowlane od innego zamawiającego, wstąpił w sytuację poprzednika prawnego i we wszystkie jego prawa i obowiązki – stając się podmiotem w pełni odpowiedzialnym za realizację zamówienia podstawowego, w tym za podjęcie decyzji o udzieleniu zamówienia dodatkowego.

Dla oceny legalności zastosowania art. 455 ust. 1 pkt 3 n. Pzp nie ma znaczenia to, że niedołożenie na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy