Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

11 października 2021

NR 196 (Październik 2021)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

0 10

Wezwanie do złożenia środków podmiotowych

Kiedy można zastosować przepisy art. 126 ust. 3 i art. 274 ust. 3 n. Pzp?

Na podstawie art. 126 ust. 3 i art. 274 ust. 3 Pzp, jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do przedłożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych.

Przepisy z art. 126 ust. 3 i art. 274 ust. 3 Pzp są przepisami szczególnymi, modyfikującymi art. 126 ust. 1 i art. 274 ust. 1 Pzp. Powoływanie się przez zamawiającego na art. 126 ust. 3 i art. 274 ust. 3. Pzp w sytuacjach innych niż w uzasadnionych przypadkach jest działaniem niezgodnym z tymi przepisami. Zamawiający musi mieć uzasadnione wątpliwości co do aktualności złożonych wcześniej przez wykonawcę podmiotowych środków dowodowych. Taką wątpliwość może wywołać, np. informacja medialna lub informacja przekazana przez innych wykonawców. W takim przypadku konieczne będzie dokonanie oceny, czy wezwanie wykonawcy o aktualny podmiotowy środek dowodowy jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia. Taka niezbędność zaistnieje niewątpliwie wtedy, gdy pojawia się ryzyko udzielenia zamówienia wykonawcy, który w toku postępowania przestał spełniać warunki udziału w postępowaniu lub zaszły wobec niego przesłanki wykluczenia. Z tego też tytułu zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawcę do przedłożenia oświadczenia lub dokumentu aktualnego.

Przepisy art. 126 ust. 3 i art. 274 ust. 3 n. Pzp nie zastępują wezwania z art. 126 ust. 1, art. 274 ust. 1 ani art. 128 ust. 1 Pzp.
Artykuł 128 ust. 1 Pzp dotyczy wezwania wykonawcy, który nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, lub są one niekompletne, lub zawierają błędy. Zamawiający wzywa wówczas wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W takim przypadku wykonawca musi wystąpić do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS o wydanie nowego zaświadczenia, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

POLECAMY

Udzielanie zamówień w częściach

Jak należy stosować art. 30 ust. 4 Pzp?

Na podstawie art. 30 ust. 4 Pzp w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Przepis...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy