Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

26 czerwca 2018

NR 162 (Kwiecień 2018)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

385

Zawiadomienie skuteczne
Czy ustawowy zwrot „przesłanie zawiadomienia” oznacza nadanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czy doręczenie?

Pojęcie przesłania oznacza nadanie zawiadomienia o odrzuceniu oferty, wykluczeniu z postępowania, wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, a nie doręczenie zawiadomienia. 
W opinii pt. „Środki ochrony prawnej” Urząd Zamówień Publicznych zwrócił uwagę: Ustanawiając ww. terminy (liczone od dnia przesłania informacji), ustawodawca odwołuje się do tzw. teorii wysłania, według której samo podjęcie decyzji o zakomunikowaniu adresatowi oświadczenia woli oraz wykonanie niezbędnych do realizacji tego skutku czynności jest wystarczające dla uznania, że oświadczenie woli zostało złożone. W tym znaczeniu nadanie przez zamawiającego pisma zawierającego informację o czynności w placówce pocztowej, przekazanie go kurierowi czy też wysłanie za pomocą faksu albo poczty elektronicznej jest złożeniem oświadczenia woli. Z tą też chwilą ustawa wiąże skutek prawny w postaci rozpoczęcia biegu terminu do złożenia odwołania. 
W przypadku przesłania informacji za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe oraz za pośrednictwem posłańca pojęcie przesłania oznacza nadanie zawiadomienia o odrzuceniu oferty, wykluczeniu z postępowania, wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, a nie doręczenie zawiadomienia. 
W przypadku faksu jest to moment uzyskania raportu z jego transmisji. Zamawiający, przesyłając zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą faksu, otrzymuje wydruk kontrolny, z którego wynika, że zawiadomienie zostało wysłane z jego aparatu nadawczego oraz odebrane przez aparat wykonawcy. Wydruk ten stwarza jednocześnie domniemanie prawne, że zawiadomienie dotarło do wykonawcy w sposób pozwalający na zapoznanie się z jego treścią. Jest dowodem dojścia zawiadomienia do wykonawcy, chyba że ten wykaże środkami przewidzianymi w przepisach prawa, że np. z powodu zakłóceń pracy jego faksu nastąpiło takie zniekształcenie treści przesłanego zawiadomienia, że stało się ono niezrozumiałe dla niego. W takim przypadku nie można uznać, że zawiadomienie przesłane za pomocą faksu dotarło do wykonawcy i że mógł on zapoznać się z jego treścią. 
Sam wydruk kontrolny, potwierdzający wysłanie zawiadomienia za pomocą faksu i odebranie go przez wykonawcę, nie jest dowodem pewnym, lecz tylko dowodem prima facie (na pierwszy rzut oka), że wykonawca mógł zapoznać się z treścią przesłanego zawiadomienia. Dowód pewny stanowi potwierdzona przez wykonawcę kopia faksu. 
Ustawodawca przewidział możliwość żądania potwierdzenia otrzymania przez wyko...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy