Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

18 stycznia 2019

NR 170 (Styczeń 2019)

Umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi

298

1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U., poz. 2215).

 

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) zostały wprowadzone w celu zapewnienia systematycznego, dobrowolnego gromadzenia własnych (prywatnych) oszczędności na wypłatę emerytur po osiągnięciu 60. roku życia, zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Zmiany te podyktowane były wymogami unijnymi, zawartymi w dyrektywie 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy.

W ustawie o pracowniczych planach kapitałowych wprowadzone zostały dwa rodzaje umów:  umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK. Stronami umowy o zarządzanie PPK mają być podmiot zatrudniający i instytucja finansowa. W związku z tym w art. 120 ustawy PKP dokonano zmiany ustawy – Prawo zamówień publicznych w art. 4 pkt 4 odnoszącym się do umów z zakresu prawa pracy. Zmiana przepisu polega na uzupełnieniu tego przepisu o „umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi”.

Art. 4 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych otrzymał brzmienie: 4) umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2215). Z wprowadzonej zmiany w art. 4 pkt 4 ustawy Pzp wynika, że możliwość zawarcia umowy o zarządzanie PPK jest ściśle związana z umową o pracę, bowiem nie można jej zawrzeć bez istniejącego zatrudnienia. Podmiot zatrudniający może zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, jeśli zatrudnia co najmniej jedną osobę. Dodatkowo gromadzenie środków w PPK następuje jedynie podczas trwania zatrudnienia.

Przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK zamawiający, na których został nałożony powyższy obowiązek, nie będą mieli  obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp. W art. 142 w ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych został dodany pkt 4 w brzmieniu: 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Dodanie tego przepisu powoduje konieczność uwzględ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy