Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

17 września 2018

NR 166 (Wrzesień 2018)

Zmiana terminu pełnej elektronizacji

276

W dniu 22 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1603 została ogłoszona ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Celem wprowadzanych zmian w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018), było dostosowanie oraz doprecyzowanie przepisów regulujących kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych, dotyczące art. 2 pkt 17, 10a ust. 5, 10c ust. 2 Pzp, które omówione zostały w poprzednim numerze MZP, oraz art. 131bc ust. 1 dotyczącego możliwości użycia faksu jako jednego z rodzajów środków komunikacji między zamawiającym a wykonawcami w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w związku ze zmianą definicji środków komunikacji elektronicznej w art. 2 pkt 17 Pzp. 
Termin wejścia w życie ww. zmian został przewidziany na 18 października 2018 r. i jest skorelowany z obowiązkiem elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy