Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

8 października 2019

NR 178 (Październik 2019)

Zmiany w ustawach mających wpływ na zamówienia publiczne

147

We wrześniu br. weszły w życie trzy ustawy, które mają wpływ na prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na umowy w sprawach zamówień publicznych. Są to:

 

  • Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U., poz. 1572), która weszła w życie 5 września 2019 r.


W art. 32 ww. ustawy została zmieniona ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U., poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 1074) w zakresie przepisów przejściowych zawartych w art. 135 ust. 2 i 3 tej ustawy. Przepisy te dotyczą możliwości zmiany wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego w związku z koniecznością zawarcia przez niego umów na prowadzenie PPK wpływających na koszty realizacji tego zamówienia. 

Ważne!

Możliwość ta dotyczy wyłącznie umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych w wyniku postępowań wszczętych i zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, tj. przed 1 stycznia 2019 r. Wykonawcy przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w zakresie zawarcia porozumienia dotyczącego odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

W zmienionych przepisach został wprowadzony obowiązek uwzględnienia przez zamawiającego odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ustawie, oraz została wprowadzona możliwość żądania przez zamawiającego od wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów lub udzielenia informacji potwierdzających wzrost kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego.

Powyższa zmiana art. 135 ustawy o PPK stanowi kolejną zmianę tego przepisu. Na skutek zmiany, która weszła w życie 25 czerwca 2019 r., została wyłączona możliwość wypowiedzenia umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z niezawarciem porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie miesiąca od dnia zwrócenia się z wnioskiem w tym zakresie przez wykonawcę. Ponadto odpowiednia zmiana wynagrodzenia wykonawcy została ograniczona tylko do sumy wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego wynikającej z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające – uczestniczące w wykonywaniu zamówienia publicznego, w zakresie obciążającym podmiot zatrudniający.

  • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U., poz. 1564), która w zakresie przepisów przejściowych weszła w życie 1 września 2019 r.


W ustawie o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w związku ze zmianą sposobu obliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę poprzez wyłączenie z niego dodatku za staż pracy, 

Ważne!

zostały wprowadzone przepisy przejściowe – umożliwiające uwzględnienie w wynagrodzeniu wykonawcy zamówienia publicznego nowego sposobu obliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

W przepisach przejściowych przewidziano możliwość wstąpienia wykonawcy do zamawiającego, w terminie do 31 grudnia 2019 r. , z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wykonawca powinien przedstawić sposób i podstawę wyliczenia tej zmiany. 

Przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy trzeba rozumieć sumę wzrostu, od 1 stycznia 2020 r., kosztów wykonawcy wynikających z ustalenia wysokości wynagrodzenia albo podwyższenia dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego pracownikom zatrudnionym przy realizacji zamówienia w części pozostałej do wykonania. 

  • Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych us...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy