Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

29 listopada 2021

NR 198 (Grudzień 2021)

Analiza zmian w systemie zamówień publicznych w 2021 r.

0 307

W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). Treść uzasadnienia nowego Pzp oraz analiza przepisów wskazywały, że głównymi beneficjentami zmian w systemie zamówień publicznych będą wykonawcy. Choć na kompleksową ocenę obowiązujących przepisów Pzp, z punktu widzenia zamierzeń ustawodawcy, jest jeszcze za wcześnie, jednak warto przedłożyć wstępne uwagi.

Zmiany wzmacniające sytuację wykonawców lub zmniejszające ich obciążenia
Normy nowego Pzp główny nacisk położyły na większą ochronę wykonawców, jako „słabszej” strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wyrazem tego było m.in.:

POLECAMY

 • umożliwienie wykonawcom wnoszenia środków ochrony prawnej wobec wszystkich czynności (zaniechań) zamawiającego dokonywanych w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 505 i inne w dziale IX Pzp);
 • dopuszczenie składania ofert zarówno w formie elektronicznej, jak i w formie dokumentowej w zamówieniach, których wartość jest mniejsza niż próg unijny (art. 63 ust. 2 Pzp);
 • nakazanie zamawiającym udostępniania wykonawcom ofert wraz z załącznikami – nie później niż w terminie 3 dni po otwarciu ofert (art. 74 ust. 2 pkt 1 Pzp);
 • ograniczenie możliwości zmiany ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, istotnie zmieniających charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w przypadku tzw. zamówień unijnych (art. 90 ust. 3 i art. 137 ust. 7 Pzp);
 • nakazanie zamawiającemu, jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwanie wykonawcy, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty (np. art. 252 ust. 2 Pzp);
 • zobowiązanie zamawiających do określenia zasad zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w odniesieniu do umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy (art. 436 pkt 4 lit. b Pzp), czy określenia zasad zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku np. zmiany ceny materiałów lub kosztów (art. 439 Pzp)1.

Choć w przypadku wykonawców oczekiwania zdają się zmierzać do tego, aby zamawiający ponosili całe ryzyko wzrostu cen materiałów i kosztów, a nie – jak to jest przyjęte w wielu postępowaniach, że „waloryzacji” podlega z reguły 50% wartości kontraktu – to jednak zmiany Pzp umożliwiły bardziej racjonalny podział ryzyk pomiędzy stronami umowy. Przywołany wyżej katalog zmian „preferujących” wykonawców ma wyłącznie charakter przykładowy, jednak obrazuje, jak duży jest zakres ułatwień przewidzianych przez ustawodawcę dla wykonawców.

Wzrost obciążenia pracą osób po stronie zamawiających 

Innym skutkiem wejścia w życie przepisów nowego Pzp było zwiększenie obciążeń biurokratycznych nałożonych na zamawiającego i związany z tym wzrost pracochłonności i czasochłonności większości prowadzonych postępowań2. Przykładem takich uregulowań są:

 • art. 23 Pzp nakładający na zamawiających, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 Pzp, obowiązek sporządzania i zamieszczania w BZP planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz jego „bieżącej” aktualizacji;
 • art. 81 ust. 1 zobowiązujący do przekazania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach czy informacji o złożonych wnioskach o...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy