Autor: Jacek Jerka

Praktyk udzielający zamówień, prawnik, były rzecznik dyscypliny finansów publicznych, członek komisji rewizyjnej OSKZP, doradca, szkoleniowiec i wykładowca, uczestnik prac nad nowym Prawem zamówień publicznych

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Obowiązek zmiany umowy

System zamówień publicznych opiera się na zasadzie, że istotne zmiany zawartej umowy wymagają przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W odniesieniu do wielu umów zmiana jest jednak nie tylko dozwolona, ale także nakazana przez ustawodawcę.

Czytaj więcej

Konsekwencje uproszczenia procedur administracyjnych

Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r., poz. 2185) ustawodawca dokonał licznych zmian w wielu aktach prawnych, w tym w Prawie zamówień publicznych1.

Czytaj więcej

Analiza zmian w systemie zamówień publicznych w 2021 r.

W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). Treść uzasadnienia nowego Pzp oraz analiza przepisów wskazywały, że głównymi beneficjentami zmian w systemie zamówień publicznych będą wykonawcy. Choć na kompleksową ocenę obowiązujących przepisów Pzp, z punktu widzenia zamierzeń ustawodawcy, jest jeszcze za wcześnie, jednak warto przedłożyć wstępne uwagi.

Czytaj więcej

Regulacje dotyczące umów na dostawy

Obowiązek zawarcia w umowie postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, obejmuje tylko te umowy, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi zawierane na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Czytaj więcej

Usługi społeczne poniżej progu unijnego

Udzielanie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o wartości mniejszej niż progi unijne, zostało – w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – znacząco sformalizowane.

Czytaj więcej

Zmiana ogłoszenia poniżej i powyżej progów unijnych

W aktualnym systemie zamówień publicznych, podobnie jak miało to miejsce w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2021 roku, zamawiający może zmienić ogłoszenie, w tym zmienić ogłoszenie o zamówieniu.

Czytaj więcej

Jak wysłać informacje o ofertach i wnioskach

Nowym rozwiązaniem, wprowadzonym do systemu zamówień publicznych od dnia 1 stycznia 2021 roku, jest nałożenie na zamawiającego obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Czytaj więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1–2 n. Pzp oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym.

Czytaj więcej

Wizja lokalna według nowego Pzp

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), obowiązującej od 1 stycznia 2021 r., w znacznie szerszym zakresie, niż poprzednio, uregulowano zagadnienia dotyczące odbycia wizji lokalnej.

Czytaj więcej

Rozwiązania wynikające z ustawy w kontekście COVID-19

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) oraz ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ww. ustawy (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) wymagają stosowania z uwzględnieniem wprowadzenia stanu zagro- żenia epidemicznego1 i stanu epidemii2, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.).

Czytaj więcej

Rozwiązania szczególne wynikające z COVID-19

Przyjęte rozwiązania w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) oraz ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) bezpośrednio lub pośrednio oddziałują na zakres i sposób stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)1.

Czytaj więcej