Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kondycja rynku zamówień publicznych

Artykuły | 7 listopada 2019 | NR 179
338

Urząd Zamówień Publicznych opublikował raport z badania dotyczącego niskiej, w ostatnich latach, konkurencyjności w zamówieniach publicznych, który został opracowany na podstawie 965 ankiet wypełnionych przez przedsiębiorców.

Niska konkurencyjność to jedna z największych bolączek, z którą zmagamy się na rynku zamówień publicznych – napisał we wstępie do raportu Hubert Nowak – prezes Urzędu Zamówień Publicznych. (…) Dostrzegając i rozumiejąc wagę tego problemu, wiosną tego roku zapytaliśmy wykonawców o to, co ich zdaniem stanowi przeszkodę w bardziej aktywnym uczestnictwie w postępowaniach, a także skłoniliśmy do refleksji na temat ewentualnych zachęt, które mogłyby się przyczynić do ich większego udziału.

POLECAMY

Z analiz UZP i PARP

W przypadku zamówień o wartościach poniżej progów unijnych ogłaszanych w Biuletynie Zamówień Publicznych w roku 2018 średnia liczba1 składanych ofert wyniosła 2,19. W roku 2017 w postępowaniach o zamówienie publiczne wpływało średnio 2,38 oferty, w roku 2016 – 2,87, a w roku 2015 – 2,90. Natomiast w przypadku postępowań o wartości powyżej progów UE (publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) w roku 2018 przeciętnie w jednym postępowaniu wpływało do zamawiającego 2,09 oferty (w 2017 r. – 2,23, w 2016 r. – 2,51, w 2015 r. – 2,65).

Podobne dane uzyskano podczas badania przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości2. Informują one, iż udział wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw wciąż daleki jest od oczekiwań i nieproporcjonalny w stosunku do poziomu zaangażowania i znaczenia tych podmiotów w gospodarce. Aktywność tej grupy na rynku zamówień publicznych w 2013 r. utrzymywała się na poziomie 14% wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP i była to wartość o 4 punkty procentowe niższa niż w roku poprzednim. Odnotowano też, że w grupie MŚP nieubiegających się o zamówienia publiczne, około 80% przedsiębiorstw nadal nie planowało uczestniczyć w tego rodzaju postępowaniach.

Analiza wyników

W raporcie przedstawione są wyniki zbiorcze oraz wyniki z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa, a także z podziałem na branże. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy branży jako najczęstszą przyczynę braku lub niskiego zainteresowania przedsiębiorców udziałem w postępowaniach o zamówienie publiczne wymieniano:
 

 1. Cena jako kryterium faktycznie decydujące o wyborze oferty najkorzystniejszej – 7,45% 
 2. Opis przedmiotu zamówienia preferujący określony produkt lub firmę – 6,40% 
 3. Realizacja dużej liczby zamówień poza rynkiem zamówień publicznych – 5,74% 
 4. Za krótki czas na przygotowanie oferty – 5,30% 
 5. Niekorzystne postanowienia w umowie o zamówienie publiczne – 5,28%
 6. Zbyt wysokie kary umowne – 5,11%
 7. Za wysokie wymagania wobec wykonawcy – 5,02%
 8. Konieczność zapoznania się z obszerną, skomplikowaną dokumentacją (…) – 4,41%
 9. Niejasny opis przedmiotu zamówienia – 4,14%
 10. Długotrwałość procesu udzielenia zamówienia i brak pewności uzyskania zamówienia – 3.64%
 11. Brak przekonania co do uczciwości w procesie wyłaniania najkorzystniejszej oferty – 3,53%
 12. Brak znajomości przepisów dotyczących zamówień publicznych – 3,37%
 13. Trudności w przygotowaniu i przekazaniu dokumentów i oświadczeń żądanych przez zamawiającego – 3,35%
 14. Za wysokie wymagania finansowe w zakresie gwarancji i zabezpieczeń – 3,24%
 15. Brak doświadczenia w ubieganiu si...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy