Autor: ECA

 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Opieka nad zmarłymi w trybie z wolnej ręki

Zgodnie z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Wobec TEGO zamówienie z wolnej ręki jest uznawane jako tryb szczególny, stosowany w sytuacjach, gdy zastosowanie innego, konkurencyjnego trybu postępowania nie jest możliwe.

Czytaj więcej

Przepisy dotyczące waloryzacji wynagrodzenia

Od blisko dwóch lat budowlańcy zmagają się z gwałtownym wzrostem cen robót budowlanych spowodowanych utrzymującą się pandemią koronawirusa, kryzysem energetycznym oraz działaniami zbrojnymi w Ukrainie.

Czytaj więcej

Będą utrudnienia w sprawie publikacji europejskich ogłoszeń

Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej (KE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. – ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 (e-formularze) (Urz. UE L 272 z 25.10.2019,7) w zakresie standardowych formularzy ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – zostało zmienione.

Czytaj więcej

Modyfikacja umów w okresie ich obowiązywania

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (czwarta izba) z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie C-461/20 dotyczy modyfikacji umów w okresie ich obowiązywania oraz cesji umów ramowych.

Czytaj więcej

Zaświadczenie wydane przez e-Urząd Skarbowy

Urząd Zamówień Publicznych w kwietniu 2023 roku zamieścił na stronie https://www.gov.pl/web/uzp/ opinię prawną dotyczącą zaświadczenia wydawanego przez e-Urząd Skarbowy, które ma występować jako podmiotowy środek dowodowy potwierdzający brak podstaw wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Opóźnienia w płatnościach – stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Pierwszego grudnia 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w polskiej sprawie dotyczącej zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Trybunał dokonał w nim m.in. wykładni pojęcia transakcji handlowej, o której mowa w art. 2 pkt 1 dyrektywy 2011/7.

Czytaj więcej

Podstawy zmiany umowy na energię elektryczną

W dniu 4 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2243), która określa m.in. cenę maksymalną sprzedaży energii elektrycznej stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi.

Czytaj więcej

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie

Mimo jasno sformułowanych przepisów, dotyczących stosowania ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), a także rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, nadal pojawiają się pytania dotyczące stosowania ustawy Pzp oraz ww. przepisów przy udzielaniu zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Nowe formularze ogłoszeń

W dniu 15 grudnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2303 z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1780 ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Nowe wyzwania w zamówieniach publicznych

W ostatnich dniach grudnia 2022 r. na stronie Urzędu Zamówień Publicznych ukazał się list do uczestników rynku zamówień publicznych, w którym Urząd podsumował dotychczasowe dokonania oraz nakreślił plan działania na następne 12 miesięcy. Poniżej obszerne fragmenty z informacji UZP.

Czytaj więcej

Preferencyjny zakup paliwa

Czternastego października 2022 roku wpłynął do Sejmu RP rządowy projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (druk nr 2696). Dwudziestego października 2022 roku Komisja Samorządu i Polityki Regionalnej przedłożyła Sejmowi RP sprawozdanie z prac nad projektem z wnioskiem o jego uchwalenie.

Czytaj więcej