Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

20 sierpnia 2018

NR 152 (Maj 2017)

Na pytania czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

263

Gdy brak odpisu z rejestru

Jeżeli zamawiający zastrzegł w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, tj. wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację (...), może żądać na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp (wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8) złożenia przez wykonawcę odpisu z CEIDG lub KRS, w sytuacji, w której wykonawca nie wskazał w dokumentacji ofertowej dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, lecz zamawiający może sam te dokumenty wyszukać (przy odrobinie dobrej woli)?

Czy jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów oraz nie udzielił żadnej odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa powyżej, zamawiający może wykluczyć wykonawcę z udziału w postępowaniu, z powodu niewykazania braku podstaw wykluczenia?

Na podstawie art. 26 ust. 6 Pzp wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w sytuacji gdy odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp), jeżeli zamawiający posiada taki odpis lub może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodos-tępnych baz danych, o których mowa w tym przepisie. W takim przypadku zamawiający pobiera samodzielnie wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty z baz danych. Zgodnie natomiast z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zamawiający pobiera samodzielnie wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty z baz danych, o których mowa w art. 26 ust. 6 Pzp, tylko w sytuacji gdy wykonawca wskaże w ofercie adresy internetowe tych baz danych.

Jeżeli wykonawca nie wskazał w ofercie adresów internetowych baz danych, zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni (5 dni) terminie aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i I...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy