Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

10 grudnia 2018

NR 169 (Grudzień 2018)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

233

Termin zamieszczenia SIWZ

Czy będzie naruszeniem przepisów Pzp zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej w sobotę lub 27 grudnia, jeżeli ogłoszenie o zamówieniu zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 24 grudnia?
Z art. 42 ust. 1 Pzp wynika wprost, że dniem, w którym zamawiający powinien zamieścić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej (wskazanej w ogłoszeniu o zamówieniu), jest dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonanie tego obowiązku napotyka jednak trudności praktyczne, gdy ogłoszenie o zamówieniu zostanie opublikowane w Dz. Urz. UE w dzień niebędący dniem roboczym zamawiającego – najczęściej to sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy.
O ile zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP następuje w dniu wybranym przez zamawiającego, o tyle dzień publikacji ogłoszenia w Dz. Urz. UE jest ustalany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 7a Pzp). Z praktyki wynika, że numery Dz. Urz. UE wydawane są również w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy w Polsce, niebędące dniami wolnymi od pracy w kraju siedziby Urzędu Publikacji UE. 
W uchwale z dnia 23 czerwca 2017 r., sygn. akt: KIO/KU 23/17, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że w art. 42 ust. 1 Pzp określono (termin), przypisując mu daną liczbę jednostek zakreślających ramy czasowe dokonania czynności zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Jest to dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP albo publikacji w Dz. Urz. UE. Cechą specyficzną tego okresu jest to, że obejmuje on wyłącznie jeden dzień – jednak termin ten ma swój początek i koniec (początek i koniec dnia kalendarzowego). 
Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że nie ma przeszkód prawnych, by do art. 42 ust. 1 Pzp stosować regułę wskazaną w art. 14 ust. 2 Pzp, tj. jeśli koniec terminu (dnia) na udostępnienie SIWZ na stronie internetowej przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin na zamieszcze...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy