Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

10 grudnia 2018

NR 169 (Grudzień 2018)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

360

Termin zamieszczenia SIWZ

Czy będzie naruszeniem przepisów Pzp zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej w sobotę lub 27 grudnia, jeżeli ogłoszenie o zamówieniu zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 24 grudnia?
Z art. 42 ust. 1 Pzp wynika wprost, że dniem, w którym zamawiający powinien zamieścić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej (wskazanej w ogłoszeniu o zamówieniu), jest dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonanie tego obowiązku napotyka jednak trudności praktyczne, gdy ogłoszenie o zamówieniu zostanie opublikowane w Dz. Urz. UE w dzień niebędący dniem roboczym zamawiającego – najczęściej to sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy.
O ile zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP następuje w dniu wybranym przez zamawiającego, o tyle dzień publikacji ogłoszenia w Dz. Urz. UE jest ustalany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 7a Pzp). Z praktyki wynika, że numery Dz. Urz. UE wydawane są również w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy w Polsce, niebędące dniami wolnymi od pracy w kraju siedziby Urzędu Publikacji UE. 
W uchwale z dnia 23 czerwca 2017 r., sygn. akt: KIO/KU 23/17, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że w art. 42 ust. 1 Pzp określono (termin), przypisując mu daną liczbę jednostek zakreślających ramy czasowe dokonania czynności zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Jest to dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP albo publikacji w Dz. Urz. UE. Cechą specyficzną tego okresu jest to, że obejmuje on wyłącznie jeden dzień – jednak termin ten ma swój początek i koniec (początek i koniec dnia kalendarzowego). 
Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że nie ma przeszkód prawnych, by do art. 42 ust. 1 Pzp stosować regułę wskazaną w art. 14 ust. 2 Pzp, tj. jeśli koniec terminu (dnia) na udostępnienie SIWZ na stronie internetowej przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin na zamieszczenie specyfikacji upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 
KIO zwróciła również uwagę, że każdy przepis, nawet literalnie jasny, należy odczytywać i interpretować z uwzględnieniem zasad racjonalności i życiowego doświadczenia, a także celu i możliwości spełnien...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy