Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

3 lutego 2020

NR 181 (Styczeń 2020)

Nowe rozporządzenia do ustawy – Prawo zamówień publicznych

137

Od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie następujące rozporządzenia do obowiązującej aktualnie ustawy – Prawo zamówień publicznych:

1.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U., poz. 2453)

Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) obligującego Prezesa Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia, co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym UE równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień. 

Zgodnie z rozporządzeniem KE średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r. wynosi 4,2693 zł.

Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Traci moc rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro (który do 1 stycznia 2020 r. wynosił 4,3117 zł) stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

2.Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U., poz. 2450)

Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Zgodnie z jego treścią ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień:

1) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu 

terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3–5, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 139 000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5 350 000 euro – dla robót budowlanych;

2) udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3–5, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 214 000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5 350 000 euro – dla robót budowlanych;

3) sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 428 000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5 350 000 euro – dla robót budowlanych;

4) w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 428 000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5 350 000 euro – dla robót budowlanych;

5) na usługi społeczne i inne szczególne usługi jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
b) 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.

Ogłoszenia dotyczące konkursów przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość konkursów: 

1. przeprowadzanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 139 000 euro;

2. przeprowadzanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1 i 3 jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 214 000 euro;

3) przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 428 000 euro.
Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz do konkursów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Traci moc rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

3.Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r.w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U., poz. 2449) Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1528, 1655 i 2020) i weszło w życie 1 stycznia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem 

Ważne!

ogłoszenia dotycz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy