Dołącz do czytelników
Brak wyników

Odpowiedź na problemy systemu zamówień publicznych

Artykuły | 7 listopada 2019 | NR 179
146

Nowe Pzp to odpowiedź na bolączki obecnego systemu: niską konkurencyjność, słabą pozycję wykonawców i podwykonawców, mały udział MŚP. Przygotowaliśmy tę ustawę m.in. po to, aby w kolejnej perspektywie finansowej UE uniknąć takich sytuacji, z jakimi często mieliśmy do czynienia dotychczas, czyli bankructw podwykonawców czy schodzenia wykonawców z budów – stwierdziła minister Jadwiga Emilewicz na konferencji prasowej 23 października br., w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

W materiałach przygotowanych przez MPiT przedstawione zostały:

Ważniejsze zmiany w nowym Pzp, które spełniają oczekiwania zamawiających:

 • Wprowadzenie do ustawy zasady efektywności, by uzyskiwać jak najlepsze efekty w stosunku do poniesionych nakładów.
 • Wyeliminowanie dotychczasowych rozbieżności interpretacyjnych w orzecznictwie oraz wśród instytucji kontroli.
 • Nowa, łatwiejsza procedura dla zamówień krajowych, w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych. Zamawiający, zamiast stosowania procedur wzorowanych na dyrektywach unijnych, będą udzielać zamówień z wykorzystaniem elastycznej i uproszczonej procedury, tj. trybu podstawowego. Nowa procedura stwarza możliwość negocjowania ofert w szerszym lub węższym zakresie, w zależności od decyzji zamawiającego.
 • Wzmocnienie roli Prezesa UZP w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających.
 • Na co zamawiający muszą się przygotować?
 • W przypadku zamówień o wartości przekraczającej progi unijne, zamawiający będzie zobowiązany do przeprowadzenia analizy swoich potrzeb i wymagań oraz sposobów ich zaspokojenia poprzez np. spotkania z wykonawcami, na których otrzyma pełniejszą wiedzę o tym, co oferują wykonawcy i jak poprawnie nie tylko przeprowadzić postępowanie, ale zrealizować całą umowę.
 • Obowiązek bieżącej aktualizacji planów postępowań, tak by stanowiły przez cały rok źródło aktualnej wiedzy.
 • Współdziałanie stron przy realizacji zamówienia, co ma zapewnić, że wykonawca nie zostanie obarczony wszystkimi ryzykami i problemami związanymi z wykonaniem umowy.
 • Sporządzenie raportu z realizacji zamówienia, który ma na celu zobligowanie zamawiających do dokonania oceny procesu realizacji zamówienia w przypadku zamówień, które napotkały na trudności. Dzięki temu zamawiający może wdrożyć zmiany w zamówieniach podobnego typu w przyszłości.
 • Obowiązek ogłaszania zamówień o wartości powyżej 50 tys. złotych. Nie będzie przy tym żadnych dodatkowych procedur.
 • Waloryzację, częściowe płatności i zaliczki oraz postanowienia obowiązkowe i zakazane w umowach.

Ważniejsze zmiany w ustawie, które spełniają oczekiwania wykonawców:

 • Brak wymogu podpisywania ofert elektronicznych podpisem kwalifikowanym w postępowaniach krajowych.
 • Łatwiejsza i szybsza weryfikacja wykonawców, dzięki ograniczeniu obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania, a tym samym mniejszy zakres obowiązkowego badania sytuacji wykonawców i bardziej elastyczna ocena uwzględniająca zasadę proporcjonalności.
 • Fakultatywne wadium we wszystkich postępowaniach. W mniejszych, krajowych postępowaniach w procedurze uproszczonej, maksymalna wartość wadium, której będzie mógł żądać zamawiający, to 1,5% wartości zamówienia.
 • Katalog zakazanych postanowień umownych (klauzul abuzywnych). Ma na celu przeciwdziałanie praktyce obarczania wykonawców większością ryzyk związanych z realizacją. Zakazane w umowach będzie m.in. naliczanie kar umownych za działania, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
 • W umowie w sprawie zamówienia publicznego zamawiający będzie musiał przewidzieć między innymi: precyzyjne warunki zapłaty wynagrodzenia, łączną maksymalną wysokość kar umownych czy wskazanie terminu zakończenia umowy nie prz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy