Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

10 września 2019

NR 177 (Wrzesień 2019)

System zamówień publicznych w Polsce w 2018 roku

219

7 sierpnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r., które zostało opracowane na podstawie danych zawartych w dokumentach, publikacjach urzędowych, raportach i analizach z zakresu zamówień publicznych, będących w dyspozycji UZP.

Analizie poddane zostały następujące dokumenty:

 • roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2018, do których przekazywania zobowiązuje zamawiających przepis art. 98 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730); 
 • ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 • ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 • dokumentacja dotycząca wydanych przez Prezesa UZP decyzji administracyjnych,
 • zawiadomienia skierowane do Prezesa Urzędu o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki i negocjacji bez ogłoszenia,
 • dokumentacja przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu kontroli udzielania zamówień, 
 • prowadzone rejestry i zbiory danych dotyczące spraw odwoławczych i sądowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.


Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące:

 • prawnych aspektów funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce;
 • rynku zamówień publicznych – jego charakterystyki, funkcjonowania oraz innych danych;
 • instytucjonalnych aspektów funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce dotyczących m.in. kompetencji Prezesa UZP czy zasad funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej.
   

Z danych zawartych w sprawozdaniach przekazanych przez zamawiających Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz z analizy ww. dokumentów wynika, że:

 • w 2018 r. zostało udzielonych 143 881 zamówień (w 2017 r. – 139 133 zamówień);
 • wartość udzielonych zamówień publicznych w 2018 r. wyniosła 202,1 mld zł i była wyższa o 23% od wartości rynku w 2017 r., w którym zamawiający udzielili zamówień o wartości 163,2 mld zł;
 • 88% zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego (w 2017 r. – 86%). Tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano w 9,45% postępowań (w 2017 r. – 9,67%);
 • pod względem wartości wydatkowanych środków w zamówieniach publicznych, podobnie jak w latach ubiegłych, dominowały roboty budowlane, które stanowiły 46% ogólnej kwoty udzielonych zamówień (w 2017 r. –44%), dostawy 30% (w 2017 r. –31%), a usługi 24% (w 2017 r. –25%);
 • w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 130 586 (w 2017 r. – 124 856) ogłoszeń o zamówieniach i konkursach oraz 123 793 (w 2017 r. – 113 333) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub wyniku konkursu;
 • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej polscy zamawiający opublikowali 24 717 ogłoszeń o przetargach i konkursach (22 476 w 2017 r.), co stanowiło 11% wszystkich przetargów ogłoszonych na szczeblu unijnym oraz 42% przetargów ogłoszonych przez nowe kraje członkowskie. Opublikowano także 27 552 (w 2017 r. – 22 696) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu;
 • z ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wynika, że 97% (w 2017 r. także 97%) zamówień na polskim rynku udzielono przedsiębiorstwom krajowym, a 87 kontraktów (w 2017 r. – 69) na realizację zamówień publicznych za granicą przypadło polskim wykonawcom;
 • w 2018 r. wy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy