Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

10 czerwca 2019

NR 175 (Czerwiec 2019)

Z prac nad nowym Pzp

205

Czy w tej kadencji Sejmu RP zostanie uchwalona nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych? Do wyborów parlamentarnych, według harmonogramu prac Sejmu RP,  pozostały 3 lub 4 trzydniowe sesje. Teoretycznie można w tym czasie przyjąć i uchwalić ustawę. W praktyce bywa różnie.

Jeśli projekt, a właściwie dwa projekty: ustawa – Prawo zamówień publicznych i ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych, nie zostaną uchwalone w tej kadencji Sejmu, po wyborach muszą wrócić do Rady Ministrów i ponownie, jako projekt rządowy, powinny być złożone do Sejmu RP.

Obecne projekty: ustawy Pzp i ustawy – Przepisy wprowadzające, przygotowywane przez  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Transformacji oraz Urząd Zamówień Publicznych – po raz pierwszy zaprezentowane zostały 20 stycznia 2019 r. i przekazane do konsultacji. Ostatnie projekty, po konsultacjach i poprawkach (sporo zmienione w stosunku do pierwowzoru) udostępnione zostały 20 maja br.

W czerwcu br. czekają na przyjęcie przez Radę Ministrów oraz skierowanie do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Nastąpić to ma do końca II kwartału 2019 r. Pytanie: zdążą czy nie zdążą jest więc aktualne.

Wejście w życie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych planowane jest na dzień 1 stycznia 2021 r.


Cel projektowanej nowelizacji


Nowa ustawa Pzp – jak podano w uzasadnieniu do projektu – ma na celu kompleksowe uregulowanie materii zamówień publicznych. Jest także odpowiedzią na wyzwanie postawione w „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, w której wskazano, że zamówienia publiczne są jednym z obszarów, których usprawnienie może przyczynić się do zapewnienia stałego wzrostu gospodarczego kraju.

Po ponad 14-letnim okresie obowiązywania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1986 i 2215) – ustanawianej w zupełnie innych realiach gospodarczych i prawnych, a także po ponad 60-krotnej jej nowelizacji, zaistniała  potrzeba przygotowania kompleksowego i spójnego Prawa zamówień publicznych.
 

Zakres regulacji


Projekt nowego Pzp wdraża do polskiego porządku prawnego wszystkie, obowiązujące państwa unijne, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. W projekcie zaproponowano następujące regulacje o kluczowym znaczeniu, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom zarówno podmiotów publicznych, jak i wykonawców:


1. Wprowadzenie podstawy prawnej do stworzenia polityki zakupowej państwa, która będzie narzędziem do realizacji polityki gospodarczej państwa.
2. Zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych poprzez:

  • wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
  • nałożenie obowiązku na centralne organy administracji rządowej określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych (drzewo kategorii zakupowych) oraz wskazanie zamówień stanowiących realizację polityki państwa; obowiązek ten będzie stanowił ramy dla rocznych planów postępowań, obecnie funkcjonujących w ramach Pzp;
  • wprowadzenie obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań;
  • koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE);
  • zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcą poprzez podkreślenie roli przygotowania postępowania;
  • wprowadzenie do ustawy zasady efektywności.

3. Uproszczenie zasad podmiotowej kwalifikacji wykonawców poprzez:

  • uproszczenie warunków udziału w postępowaniu;
  • ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia.

4. Uproszczenie proceduralne w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych poprzez:

  • odrębne tryby ud...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy