Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

10 czerwca 2019

NR 175 (Czerwiec 2019)

Zmiany w Pzp związane z przetwarzaniem danych osobowych

162

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – weszła w życie 4 maja 2019 r

Ustawa wprowadza zmiany w 162 ustawach, w tym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r., poz. 53) i w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U., poz. 1920 oraz z 2018 r., poz. 1669 i 1693).


Zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych  


Na podstawie art. 72 ww. ustawy do ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadzono następujące zmiany:

W art. 8 Pzp dodano ust. 5, który ogranicza zasadę jawności w zamówieniach publicznych w przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w art. 10 RODO. 

Po art. 8 dodany został art. 8a, który ma na celu dostosowanie sposobu realizacji uprawnień wynikających z RODO do uwarunkowań wynikających ze stosowania ustawy Pzp lub stanowi niezbędne ograniczenia stosowania RODO. 

W art. 11 po ust. 6 dodane zostały ust. 6a i 6b. Mają one na celu doprecyzowanie w ustawie Pzp podziału zakresu obowiązków realizowanych przez Prezesa UZP i zamawiających, jako administratorów danych osobowych. Na podstawie ww. przepisów Prezes UZP wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, natomiast zamawiający zamieszczają w tym BZP ogłoszenia. 

W art. 96 po ust. 3 dodane zostały ust. 3a i 3b. 

Ustęp 3a doprecyzowuje zasadę jawności w zamówieniach publicznych w kontekście przetwarzania (a dokładnie udostępniania) danych osobowych zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, zawartych w protokole lub załącznikach do protokołu. 
Na podstawie tego przepisu zamawiający będzie miał prawo i obowiązek ujawnienia wszystkich danych osobowych, które znajdują się w dokumentacji postępowania, w tym przekazanej przez wykonawcę, z wyjątkiem załączonych przez wykonawcę informacji zawierających tzw. dane wrażliwe (art. 9 RODO). Zamawiający na podstawie ww. zapisu będzie mógł skorzystać również z innych ograniczeń zasady jawności wskazanych w art. 8 ust. 3–5 Pzp. 

Ustęp 3b stanowi podstawę do ograniczenia udostępniania protokołu wraz załącznikami, a więc og...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy