Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa TSUE

19 listopada 2018

NR 168 (Listopad 2018)

Krajowe wymagania techniczne

0 127

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE (czwarta izba) z dnia 20 września 2018 r. w sprawie C-546/16 wskazuje jednoznacznie, że przepisy dyrektywy 2014/24/UE nie stoją na przeszkodzie stosowaniu przepisów prawa krajowego pozwalających zamawiającym na ustanowienie w SIWZ minimalnych wymagań dotyczących oceny technicznej, co powoduje, że oferty, które nie sprostają im, są wykluczane z dalszej oceny opartej zarówno na kryteriach technicznych, jak i na cenie, a także z kolejnych etapów udzielania zamówienia – niezależnie od tego, ilu oferentów pozostało.

Problematyczny wymóg

Musikene jest fundacją sektora publicznego – wspólnoty autonomicznej Kraj Basków (Hiszpania). W lipcu 2016 r. wszczęła procedurę otwartą zmierzającą do udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego dostawy mebli, specjalnego wyposażenia muzycznego, instrumentów muzycznych, wyposażenia elektroakustycznego, audiowizualnego i przeznaczonego do nagrań oraz wyposażenia informatycznego i służącego powielaniu, o wartości szacowanej na 1 157 430,59 euro. Specyfikacja zamówienia została zatwierdzona przez zarząd Musikene 14 lipca 2016 r., a ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2016/S 142–257363) 26 lipca 2016 r.
Kryteria udzielenia zamówienia zostały określone w załączniku VII – A do specyfikacji szczególnych warunków administracyjnych dotyczących zamówienia w następujący sposób:

 1. Przedstawienie i opis projektu, stanowiące kryterium ważone od 50 do 100 punktów, jest podzielone na podkryteria różne dla każdej z pięciu części składających się na zamówienie. Do każdej z tych części zastosowanie ma następujący warunek:
  Minimalna liczba punktów, jaką należy uzyskać, aby móc dalej uczestniczyć w procesie selekcyjnym: oferenci, którzy nie osiągną 35 punktów za ofertę techniczną, nie zostaną dopuszczeni do etapu ekonomicznego.
 2. W odniesieniu do wszystkich części zamówienia proponowana obniżka oferowanej ceny, stanowiąca kryterium ważone od 50 do 100 punktów, zostanie oceniona według następującej skali:
  Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać, wynosi 50. Za ofertę, której wysokość jest równa wartości zamówienia, zostanie przyznane 0 punktów. Za każdą obniżkę o 1% wartości zamówienia przyznawane jest 5 pkt, efektem czego: określona w procentach obniżka o 1% w stosunku do wartości zamówienia: 5 pkt; określona w procentach obniżka o 5% w stosunku do wartości zamówienia: 25 pkt; określona w procentach obniżka o 10% w stosunku do wartości zamówienia: 50 pkt.
  Do organu administracyjnego wspólnoty autonomicznej Kraj Basków właściwego ds. odwołań w dziedzinie zamówień publicznych wpłynęło 11 sierpnia 2016 r. wniesione przez Montte szczególne odwołanie dotyczące omawianej specyfikacji zamówienia. Montte wskazuje, że należy stwierdzić nieważność wymogu, zgodnie z którym w celu dalszego uczestnictwa w procesie selekcyjnym konieczne jest uzyskanie minimalnej liczby punktów po zakończeniu etapu technicznego, wymóg ten bowiem ogranicza dostęp oferentów do etapu ekonomicznego procedury udzielania zamówienia i praktycznie pozbawia znaczenia przewidzianego w specyfikacji sposobu łącznego wyważania kryteriów technicznych i ekonomicznych.

Ważne!

Montte twierdzi, że w odróżnieniu od kryterium ceny, które ma zastosowanie automatycznie według określonej formuły, kryteria techniczne podlegające mniej obiektywnej ocenie są w praktyce wyważane w porównaniu do 100% łącznej punktacji. W związku z tym przez zastosowanie takich kryteriów oferenci nie mogę zostać ocenieni również ze względu na zaoferowaną przez nich cenę, a w konsekwencji Musikene nie może poznać, po wyważeniu wszystkich kryteriów, najbardziej korzystnej oferty.

Musikene uważa natomiast, że wskazany wymóg jest zasadny. Skoro rozpatrywane w postępowaniu głównym zamówienie publiczne dotyczy instalacji wyposażenia, które będzie stanowić część integralną budynku, zasadny jest wymóg, aby oferty spełniały pewne wymogi minimalne związane z przestrzeganiem terminów i jakością techniczną świadczeń.
Z kolei sąd odsyłający uważa, że rozpatrywane w postępowaniu głównym uregulowanie i praktyka krajowa mogą być sprzeczne z dyrektywą 2014/24. Dyrektywa ta wydaje się pozwalać na ustalanie kryteriów udzielania zamówienia, które mają zastosowanie na kolejnych etapach eliminujących jedynie w procedurach, dla których wyraźnie przewidziano taką możliwość, a nie w przypadku otwartych i ograniczonych procedur, które podlegają przepisom określającym ich przebieg w sposób szczególny. Ponadto sąd odsyłający uważa, że system kryteriów udzielania zamówienia, który ma zastosowanie na kolejnych etapach eliminujących procedury otwartej, może – z naruszeniem art. 66 dyrektywy 2014/24 –skutkować utrudnieniem prawdziwej konkurencji, gdy zastosowanie progów bardzo ograniczy liczbę oferentów na ostatnim etapie. Wreszcie sąd ów uważa, że rozpatrywany w postępowaniu głównym próg eliminujący, który wymaga uzyskania podczas oceny technicznej co najmniej 35 na 50 punktów możliwych, może spowodować sytuację, w której oferty bardziej konkurencyjne pod względem ceny nie zostaną poddane analizie i ocenie.

Pytania prejudycjalne

W tych okolicznościach organ administracyjny wspólnoty autonomicznej Kraj Basków postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

 1. Czy jest sprzeczny z dyrektywą [2014/24] przepis krajowy, taki jak art. 150 ust. 4 [tekstu jednolitego ustawy o zamówieniach publicznych], bądź też wykładnia lub sposób stosowania tego przepisu, które dają instytucjom zamawiającym możliwość ustanowienia w specyfikacji dotyczącej zamówienia udzielanego w trybie procedury otwartej kryteriów udzielenia zamówienia, które stosowane są na kolejnych etapach służących eliminowaniu tych ofert, które nie uzyskają ustalonej uprzednio minimalnej liczby punktów?
 2. W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze – czy jest sprzeczny z tą dyrektywą 2014/24 przepis krajowy bądź też wykładnia lub sposób stosowania tego przepisu, na podstawie których wyżej wskazany system kryteriów udzielenia zamówienia stosowanych na kolejnych etapach służących eliminowaniu ofert jest wykorzystywany w taki sposób, że na ostatnim etapie postępowania nie pozostaje liczba ofert wystarczająca do tego, aby zapewnić prawdziwą konkurencję?
 3. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie drugie, czy warunek, taki jak rozpatrywany w niniejszym przypadku, a zgodnie z którym czynnik cenowy jest oceniany jedynie w przypadku tych ofert, które uzyskały podczas oceny kryteriów technicznych 35 punktów na 50 możliwych, jest sprzeczny z dyrektywą 2014/24 ze względu na niemożność zapewnienia prawdziwej konkurencji lub udzielenia zamówienia wykonawcy, który złożył ofertę o najlepszej rela...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
 • Cykl szkoleń online
 • Indywidualne konsultacje
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy